ایران، منافع نفت داشته است در ایران و منافع سوق الجیشی داشته در ایران [در کمین نشسته است‌]. ایران یک مرکزی است که حساس است برای ابرقدرتها. یک همچو کشوری که ملت، زن و مردش، بچه و بزرگش قیام کردند و با خواست خدا و وحدت کلمه پیش بردند، اینها حالا برای ضربه‌ای که خوردند، منافع از دستشان رفته است، نمی‌توانند در این محل دیگر آنطور توطئه‌هایی که پیشتر می‌کردند، در زمان رژیم سابق که اینجا را محل از برای آن چیزهایی که می‌خواستند خودشان، پایگاه‌هایی که می‌خواستند خودشان قرار بدهند حالا دیگر برایشان نمی‌شود. اینها درصدد برآمدند که از باطن خود این نهضت، و انقلاب یک پوسیدگی ایجاد کنند.
عواملی نفوذی و توطئه اختلاف افکنی
در همه قشرها عمال آنها نفوذ کردند همه جا؛ در نفت، در مراکز نفت هستند از اینها.
در هر جایی که شما بروید؛ در ارتش، در ژاندارمری، در سپاه پاسداران، در کمیته‌ها، در ادارات از این قماش مردم هستند که اینها یک مقدارشان منفعتهای زیادی که در آن زمان می‌بردند، از دستشان رفته است و برای اعاده آن می‌خواهند یک رژیمی نظیر آن رژیم پیش بیاید. یک عده‌شان هم که قدرتهای بزرگند، آنها هم منافعشان از دستشان رفته است و دست بردار به این زودی نیستند. در همه این قشرها به طورهای مختلف نفوذ کردند و دارند ایجاد خلاف می‌کنند. اینها دیدند که از این وحدت کلمه ملت و اتکال این ملت به خدا این پیروزی حاصل شده است، و می‌دانند که اگر این دو تا قضیه؛ اتکال به خدا و وحدت کلمه باشد پیروزیهای بعد هم حاصل می‌شود و دست آنها بکلی از ایران کوتاه می‌شود. از این جهت از قشر جوان که عمق مسائل را باز نمی‌تواند بفهمد، استفاده می‌کنند. در هر جا می‌روند سراغ جوانهای پاکدلی که با تبلیغات آنها تحت تأثیر واقع می‌شوند، با دست این جوانها به اسم اسلام، به اسم دلسوزی برای ملت، به اسم دلسوزی برای کشور از اینها استفاده می‌کنند، و مقصد این است که این مملکت را نگذارند ثبات پیدا بکند، و بی‌نظمی را در همه جا گسترش بدهند؛ در همه قوای انتظامی در پاسداریها،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>