سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (آمادگی جوانان برای شهادت)
 •   سخنرانی
  زمان: 30 آذر 1358 / 1 صفر 1400
  مکان: قم
  موضوع: آمادگی جوانان برای شهادت و دفاع از اسلام
  حضار: راهپیمایان کفن پوش مراغه، اهالی محلات، سبزوار، اراک، بانوان زنجان
  بسم الله الرحمن الرحیم
  احساس غرور از آمادگی جوانان جان بر کف
  من نمی‌دانم از شما جوانها که این همه راه از مراغه تا اینجا پیاده آمدید و این همه تحمل زحمت کردید تشکر کنم یا اظهار خجالت. من وقتی که اینطور احساسات را از جوانهای وطن می‌بینم و اینطور مهیا بودن از برای شهادت، مهیا بودن از برای دفاع از اسلام، غرور می‌گیرد مرا که ما همچو جوانهایی داریم. آذربایجان همیشه در صف اول بوده. و شما جوانها که از این راه دور و پرمشقت آمدید، آذربایجانی هستید. همان مردانی که هر وقت برای ایران یک حادثه‌ای پیش می‌آمد، آنها جلوتر از دیگران برای آن قیام می‌کردند. و شما بدانید که حادثه‌ای که حالا ما در آن هستیم از بزرگترین حوادث کشور ماست. چنانکه پیروزی‌ای که شما جوانها با اتحاد با سایر قشرهای ملت به دست آوردید در طول تاریخ اینطور پیروزی با این کیفیت پیدا نشده بود. پیروزی یک ملت مسلم بدون اتکا به غیر خدا، بدون تجهیزات نظامی، بدون تعلیمات نظامی، بر یک قدرتهای مجهز، دارای تجهیزات نظامی، دارای تعلیمات نظامی، علاوه بر آن ... یک قدرتی که همه قدرتها هم دنبال آن بودند. اینطور غلبه، غلبه اسلام بود بر کفر. غلبه متن اسلام بر متن کفر.
  رویارویی همیشگی سودجویان با اسلام
  شماها همان سربازهای صدر اسلام هستید. همانها که با مشرکین مقابل بودند، و با آنهایی که می‌خواستند اسلام تحقق پیدا نکند [و] توطئه می‌کردند [مقابله می‌کردند]
 • امثال ابوسفیان و دوستان ابوسفیان. آنها هم می‌خواستند که پیغمبر اسلام موفق نشود به اینکه اسلام را در جزیرة العرب تحقق بدهد. تمام همشان این بود که اسلام تحقق پیدا نکند. برای اینکه، اسلام را با همه منافع خودشان مخالف می‌دیدند. اینطور می‌دیدند که اگر پیغمبر اسلام غلبه کند، آنها دیگر آن ظلمها را، آن غارتگریها را نمی‌توانند بکنند. از این جهت، مجهز شدند و همه قشرها را تجهیز کردند بر ضد رسول خدا، و بحمدالله موفق نشدند. و امروز همان معنی است. همان معنایی که در صدر اسلام بود و مواجهه اسلام بود با کفر. و پیغمبر اکرم تجهیزاتی نداشتند. اینها عددشان کم، تجهیزاتشان کم و آن طرف دارای ثروتهای زیاد، تجهیزات زیاد. مع ذلک چون خدا می‌خواست، چون اتکالشان به خدا بود، از این جهت غلبه کردند. افراد کم بر افراد زیاد غلبه کردند. و افرادی که هیچ تجهیزات صحیحی نداشتند، بر افرادی که قشرهای مختلفی که از اطراف جزیرة العرب جمع شده بودند که نگذارند اسلام محقق بشود، افراد کم و تجهیزات کم، بر افراد زیاد و تجهیزات زیاد غلبه کردند. برای اینکه، اتکالشان به خدا بود. یک نفر از اینهایی که با اراده تابع اراده خدا می‌رفت، عده‌ای از آنها را از بین می‌برد.
  تقوا، خودسازی، سلاح رویارویی با کفر جهانی
  شما الحمدللَّه الآن جمعیتتان زیاد است. جمعیت بحمدالله زیاد است. قدرت ایمانیتان هم الحمدللَّه زیاد است. و باید طوری کنید که قدرت ایمانی هر روز زیاد بشود. با توجه به خدای تبارک و تعالی خودتان را تربیت کنید که یک انسانی بشوید متقی، و یک انسانی بشوید مجاهد برای خدای تبارک و تعالی؛ با تقوا. اگر اتکال به خدای تبارک و تعالی بکنید، و تربیت روحی خودتان، خودتان را بکنید شما پیروز هستید. و ما امید این را داریم که این اسلام که امروز همان‌طور ابتلایی [که‌] در صدر اسلام داشت و سربازهای اسلام جانبازی کردند، فداکاری کردند و اسلام را پیش بردند، حالا در دست ماست این اسلام، و در مقابل ما هم قدرتهای بزرگ ایستاده است [ما نیز پیش ببریم‌] ما الحمدللَّه جمعیتمان الآن خوب است. لکن در مقابل قدرتهای بزرگ، اگر منهای اسلام، و قدرت‌
 • اسلام باشد، چیزی نیستیم. لکن با اسلام همه چیز هستیم. با اتکال به خدا همان سربازهای صدر اسلام هستیم، که سی نفر بر شصت هزار نفر غلبه کردند. شصت نفر با شصت هزار نفر. اول می‌خواستند سی نفر بروند، بعد شصت نفر شدند. شصت نفر مجاهد؛ مجاهد برای خدا زدند شبیخون، بر شصت هزار نفر و غلبه کردند. اسلام غلبه داد آنها را. الآن وضعیت کشور ما و وضعیت اسلام در کشور ما همان وضعیت صدر اسلام است. یعنی همان طوری که ابوسفیان و دارودسته ابوسفیان و کسانی که با او متحد بودند و همپیوند بودند، بر ضد اسلام قیام کردند که نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند. حالا هم همان قضایاست. الآن هم آنهایی که در مقابل اسلام ایستاده‌اند و ضربه از اسلام خورده‌اند و فهمیده‌اند که اگر اسلام تحقق پیدا بکند به آنطوری که باید تحقق پیدا کند، دست اجانب و دست آنهایی که دنبال اجانب هستند و تأیید اجانب را می‌کنند، از ذخایر ما کوتاه می‌شود، نمی‌توانند دیگر در مملکت ما حکومت کنند. اینها اینطور ادراک کردند و در این نهضت ضربه دیدند. و دست بردار نیستند و می‌خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا کند. همان طوری که در صدر اسلام دارودسته ابوسفیان نمی‌گذاشتند اینطور بشود. به بهانه‌های مختلف، به اشکالات مختلف، با اشکال مختلف توطئه می‌کنند که نگذارند در ایران یک رژیم جمهوری اسلامی متکی بر قانون اساسی‌ای که از روی اسلام است، متکی بر اسلام، و احکام اسلام، نگذارند این تحقق پیدا کند. هر روز به یک بهانه‌ای، یک بساط درست کنند.
  پیام به جوانان آذربایجان و همه مرزنشینان
  و من امیدوارم که شما جوانهای عزیز مراغه و همه جوانهای عزیز آذربایجان توجه بکنند به اینکه امروز وضع اسلام، وضع همان روزی است که پیغمبر قیام کرد و نهضت کرد و اسلام را خواست محقق کند. امروز هم شما جوانها نهضت کردید برای خدا، و برای اسلام و با تکبیر، با «الله اکبر» این نهضت را به پیش بردید. و از این به بعد هم با همین تکبیر، و با همین اراده مصمم و قوه، اسلام را به پیش خواهید برد. با هم اتحاد داشته‌
 • باشید. دستهای خائن از راه نفاق افکنی، خلل می‌خواهند وارد کنند بر نهضت ما. از راه اینکه یک دسته‌ای را در مقابل دسته دیگر قرار بدهد. اغفال کند یک دسته از جوانها، یک دسته از روستاییهایی که دل صاف دارند. قلوب الهی صاف دارند. از آنها استفاده کنند و بر ضد شما جوانها که پاسدار اسلام هستید و برای اسلام قیام کردید و برای اسلام این مشقتها را متحمل شدید، آنها را می‌خواهند در مقابل شما قرار بدهند و نگذارند این مسائلی که الآن ما مبتلا به آن هستیم به پیش برود. آذربایجان توجه بکند به این قضایا، توجه بکند به اینکه امروز هرکس برخلاف این مسیر بخواهد یک حرکتی بکند. مثلش مثل همان ابوسفیان و همان اشخاصی که در آن وقت با هم پیوند می‌کردند که نگذارند پیغمبر اسلام یک حکومتی تشکیل بدهد. آنها از اسلام می‌ترسیدند برای منافعشان. اینها هم که الآن دارند مخالفت می‌کنند از اسلام می‌ترسند. برای منافع خودشان و برای منافع اربابهایشان. خدمتگزار اجانب هستند. آنها از اینها حالشان بهتر بود. برای اینکه، آنها برای اجانب نبود. آنها برای خودشان می‌خواستند قیام کنند و برخلاف اسلام قیام کردند نه برای اجانب. اینها برای اجانب دارند قیام می‌کنند و برای اجانب فعالیت می‌کنند که قیام شما مردان خدا را فلج کنند. باید همه ایران این توجه را داشته باشد. و خصوص آنجاهایی که در معرض این است که خدای نخواسته یک آسیبی ببیند نهضت؛ مثل آذربایجان، مثل کردستان، مثل بلوچستان که در معرض آسیب است به واسطه اینکه اجانب در آنجاها بیشتر می‌توانند فعالیت بکنند. باید همه ایران خصوصاً این مناطق مرزی و این مناطقی که آن اشخاص بیشتر می‌توانند فعالیت بکنند، باید بیدار بشویم ما و همه بیدار بشوند و برای خدا و به اذن خدا این جهاد را که همان جهاد زمان رسول الله هست به پیش ببرند. خداوند همراه شماست و همراه شما باشد.
  والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>