سخنرانی
زمان: بعدازظهر 20 دی 1358 / 21 صفر 1400
مکان: قم
موضوع: تحول و وحدت کلمه ملت ایران الگویی برای ملتهای دیگر
حضار: نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان
بسم الله الرحمن الرحیم
جنایات و خیانتهای رژیم پهلوی
من تشکر می‌کنم از آقایان که آمدند از نزدیک اوضاع این ملت ما را ببینند، گرچه نمی‌توانند ببینند. ملت ما اخیراً پنجاه و چند سال گرفتار دو حاکم غیرقانونی و جائر، که یکی از طرف انگلیسها بر ما تحمیل شد و آن رضاخان بود. و یکی هم از جانب دولتهای سه گانه، که یکی از آنها انگلیس و یکی امریکا و یکی شوروی بود.
و در طول این پنجاه سال جنایاتی کردند بر این ملت و خیانتهایی کردند بر این ملت که در چند روز و چند سال نمی‌تواند کسی احصا (1) کند.
بعضی از جنایات و خیانتهای اینها در دست نیست. کسی اطلاع ندارد. فقط خودشان اطلاع دارند و بعض نزدیکانشان، که آنها هم در دست نیستند. بنابراین شما که آمدید نمی‌توانید آثار جرم را در این مملکت آنطور که بوده است، و آثار خیانت را آنطور که بوده است ببینید. همین قدر است که بشنوید یا بعض معلولین ما هم که حاضر در آن قضایا بودند شاید دیده باشید.
بازیابی شرق، با تمسک به مکتب اسلام
باید عرض کنم که تا ملت شرق خودش نفهمد این معنا را که خودش هم یک موجودی است، خودش هم یک ملتی است، شرق هم یک جایی است، نمی‌تواند استقلال خودش را به دست بیاورد. اینها در طول زمانهای بسیار طولانی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>