با تبلیغات بسیار زیاد، حتی به دست خود قشرهای ملتها، خود حکومتها، طوری کردند که ملت شرق خودش را بکلی در مقابل غرب و در مقابل ابرقدرتها باخته است و گم کرده خودش را، مکتبش را گم کرده.
مکتب بزرگ اسلام که رأس همه مکاتب است، و در شرق است، شرق او را گم کرده است. تا این مکتب را پیدا نکند شرق و نفهمد مکتبش چه است و خودش چه است و خودش هم یک موجودی است و کشورش هم یک کشوری است، نمی‌تواند مقابله کند با غرب. برای اینکه هر جور مقابله‌ای که بکند، آنها روی آن تبلیغاتی که دارند این مقابله را خنثی می‌کنند. شماها فکر این بکنید که مملکت خودتان را هر کدام در هر جا که هستید بیدار کنید ملت خودتان را.
ملت خودتان را بفهمانید که شما هم یک موجودی هستید. شما هم مکتب دارید.
شما هم ذخایر دارید. شما هم همه چیز دارید. و آنها از دست شما همه چیز را گرفته‌اند. و از همه بالاتر اینکه انحراف در ملتها پیش آوردند. جوانها را منحرف کردند. یک انحراف، انحراف مکتبی است که مکتبهای خود شرق را، مکتب بزرگ اسلام را منحرفاً به مردم تحویل دادند. عرضه کردند. آنکه اسلام است نبود و چیز دیگری مبتذل در دست مردم دادند. و آن مکتبهای مبتذلی که در خود آنجاها هم که این مکتبها بوده است شکست خورده‌اند. در اینجاها او را ترویج کردند. به طوری که جوانهای ما شیفته آن مکتبها شدند.
تلاش رژیم پهلوی برای بی‌هویت نمودن جوانان
یک مطلب دیگر اینکه، ابواب فساد را به روی جوانهای ما باز کردند و دامن زدند. ما که شاهد مملکت خودمان هستیم و می‌دانم ممالک شما هم همین است. ما که شاهد هستیم می‌بینیم مراکز فسادی که در مملکت ما هست، و جوانهای ما به آن مراکز فساد کشیده شدند و هویت خودشان را از دست دادند. زیاد است که گفته می‌شود و مسلّم اینطور است که مرکز فساد در تهران بیشتر از کتابخانه است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>