تلگراف
زمان: 5 بهمن 1358 / 7 ربیع الاول 1400
مکان: تهران، بیمارستان قلب
موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی
مخاطب: خویی، سیدابوالقاسم (از مراجع عظام تقلید)
بسمه تعالی
عراق - نجف اشرف
حضرت آیت الله العظمی آقای خویی - دامت برکاته
تلگراف محترم واصل، از ابراز محبت جنابعالی متشکر و ملتمس دعا هستم.
خمینی