قشرهای ملت این مطلب را کراراً خواسته‌ام. و شما آقایان که در رأس قضا واقعید توجه کنید که همه با هم همصدا، همدل و کمک کار هم باشید، و بگذارید دادگستری که مدنظر شماست تصفیه شود. اشخاصی که مفسد هستند و اشخاصی که قضاوت نمی‌دانند و می‌خواهند برای خودشان دکانی باز کنند، و یا اهل کار قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند و اشخاص صالح را جلب نکنند. و من از خداوند، سلامت همه آقایان را و سعادت همه ملت را و سعادت همه ملتهای اسلامی را می‌خواهم، و از شماها متشکرم که تشریف آوردید و از نزدیک با هم آشنا شدیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>