دیگر. ولی بحمدالله داریم نفت. دزدی وقتی تو آن نباشد هست.
از ویژگیهای انقلاب اسلامی
در هر صورت این خاصیتی که در این انقلاب هست که اسلامی است و ملی، این خاصیت اسباب این شده است، که همه شما آقایان را وادار به کار کرده، هرچه کار ازتان بیاید می‌کنید. برای اینکه می‌بینید کار برای خودتان است، نه برای غیر منزل خودتان است. شما الآن ایران را منزل خودتان می‌دانید. قبل از این می‌گفتید برای چه من کار کنم.
من کار کنم که امریکا ببرد در صنعت نفت فرض کنید که ما کار کنیم که امریکا ببرد. برای چه بکنیم؟ اما حالا می‌بینید مال خودشان است. بله در همه جا حالا یک ریشه‌هایی از آنها باقی مانده است که می‌خواهند که ما کار کنیم و امریکا ببرد. این اشخاصی که خودشان را معرفی می‌کنند که ما مثلاً فرض کنید که برای ملت و برای خلق و برای بساط.
اینها دارند کوشش می‌کنند به اینکه ما کار کنیم خارجیها ببرند. اینها کوشش‌شان این است. لکن به اسم اینکه نه اینطور نیست، می‌خواهیم ملت چه باشد. ما می‌خواهیم چه باشد.
مقابله با ملت با شعار دموکراسی
یک ملتی که همه ایستادند رأی به یک قانونی دادند، مخالفت می‌کنند، می‌گویند که این دموکراسی نیست. دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان [را] دست بگیرند؟ کجای دنیا اینقدر دموکراسی هست که برای قانون اساسی، دو دفعه مردم رأی بدهند. کجای دنیا شما دارید که برای یک قانون دو دفعه رأی بدهند. یک دفعه رأی بدهند به اشخاص خبرگانی که بیایند این را ببینند و [بررسی‌] بکنند. یک دفعه دیگر هم، همه‌شان رأی بدهند به خود آن قانون. باز هم آقایان می‌گویند این محلِ اشکال است. خوب ملت یک چیزی را که خواسته، شما اگر بگویید محل اشکال است، شما می‌خواهید تحمیل کنید. شما دیکتاتور هستی که می‌خواهی تحمیل کنی. قضیه هم این نیست که حالا اینها دلشان می‌خواهد یک مجلس کذایی باشد، و یک مثلاً رژیم‌