پیام
زمان: 10 اردیبهشت 1359 / 14 جمادی الثانی 1400
مکان: تهران، شمیران، دربند
موضوع: تجلیل از کارگران مسلمان و زحمتکش
مناسبت: روز جهانی کارگر
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
روز کارگر را به ملتهای زحمتکش و خصوص کارگران به واژه اعم، تبریک عرض می‌کنم. کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‌ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت، مرهون کار و کارگر است. کار خلاصه نمی‌شود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمی‌شود به گروهی خاص؛ و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ملت است نه بخش خاصی از آن. از این عموم استثنا می‌شود کارهای تخریبی و کارگران مخرب؛ هم آنان که به اسم طرفداری از کارگران از کار آنان جلوگیری می‌کنند و پشت نقاب طرفداری از دهقانان، خرمنهای آنان را که حاصل دسترنج یکساله آنان است به آتش می‌کشند، و زیر ماسک خدمت برای کارگران در کارخانه‌ها با تمام توان اخلال می‌کنند؛ این روز از آنان نیست و از دشمنان آنان است. آنان که در نقاب خدمت به خلق، مسلحانه بر ضد خلق قیام می‌کنند و ناجوانمردانه دست به انفجار در مجامع عمومی - که اکثراً خلق زحمتکش و کارگر مستمند در آنجا حضور دارند - می‌زنند؛ و ملت شریف دید که در انفجار تهران، آن که شهید شد کارگر بود و ناچار زخمیها هم اکثراً از این طبقه هستند. در این قیامهای مسلحانه در اطراف کشور و در دانشگاهها و در این انفجارهای متعدد در اهواز و غیره، دست جنایتکار امریکا پیداست و از ماهیت این گروهها که در هر خرابی و ضدیت با توده‌های مستضعف پیشگام هستند پرده برداشته می‌شود.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>