کار خودشان مشغول باشند. باید همه شماها متوجه باشید که این اشخاصی که مفسده می‌کنند، انفجار ایجاد می‌کنند در بازار مسلمین، انفجار ایجاد می‌کنند در لوله‌های نفت که مال مستمندان است، انفجار ایجاد می‌کنند در جاهایی که گروه‌های زیادی از مسلمانها هستند، اینها در اصل مفسد فی الارض هستند، و باید با تمام قدرت آنها را سرکوب کرد.
و دادگاهها در هر جا باشد اینطور اشخاص را باید محکوم به مرگ کنند. اینها حیاتشان جز زحمت برای جامعه و جز تفرقه اندازی و جز خوردن مال مردم، و ایران را به اغتشاش کشیدن برای اینکه باز ابرقدرتها تسلط به ما پیدا کنند، هیچ کار دیگر ندارند.
شما جوانها همه مراقبت کنید، جوانهای مملکت همه مراقبت کنند و جلوگیری کنند از این فسادهایی که اینها می‌کنند؛ مراقبت خرمنهایی را که با خون دل مردم جمع کرده‌اند، مراقبت باغاتی را که مردم ایجاد کردند، مراقبت همه چیز به عهده خود شماست. اتکال به دولت تنها نکنید، اتکال به قوای انتظامی تنها نکنید، آنها هم مشغول خدمت هستند، شما هم باید مشغول خدمت باشید. و همه با هم دست به هم بدهیم، و برای اسلام و مسلمین خدمت کنیم. خداوند همه شما را اجر عنایت کند و سلامت. و کشور شما را از اشخاصی که فاسد هستند و ریشه‌های فساد هستند پاک کند. و همه شما را به سعادت دنیوی و اخروی برساند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>