که همه کار از آن باید بیاید، و مملکت خودش را اداره کند، این، یا لاقید بشود، و یا اینکه مخالف بشود با کشور خودش «مِن حَیثُ لایَشعُر» (1) و بعضی هم با توجه. و یکی از مواردی و بنگاه‌هایی که در این مطلب خیلی کوشش می‌کرد رادیو - تلویزیون بود، که اول از پخش کردن چیزهایی که مخدرات خودش بود، این موسیقیها همه مخدر هستند؛ یعنی جوانهای ما را، جوانی که عادت به موسیقی کرد دیگر نمی‌تواند کار انجام بدهد، دیگر نمی‌تواند قاطع باشد. رادیو - تلویزیون تقریباً اکثر اوقات جوانهای ما را به اینطور گوش کردن وامی داشت. از طریق چشم، جوانهای ما را فاسد می‌کردند؛ زنهای کذا و کذا را پشت آنجا نمایش می‌دادند و جوانها از این راه فاسد می‌شدند. و همه مقصد این بود که در ایران یک قوه فعاله‌ای که بایستد در مقابل کسانی که دشمن ایران و اسلام هستند نباشد، تا هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. این باید متحول بشود؛ باید رادیو - تلویزیون همچه باشد که جوانها را بار بیاورد، به طوری که مستقل و دارای اراده و تصمیم باشد، نه پایبند این مسائل شهوانی یا آن مسائل دیگری که مثل هروئین و امثال ذلک. اینها باید در رادیو - تلویزیون جوری عمل بشود که اینها را محترز (2) کنند از آنها، بترسانند آنها را از اینطور مسائل.
آموزنده بودن فیلمهای تلویزیون
و همین‌طور باید فیلمهایی که در رادیو هست، در تلویزیون هست، فیلمهایی آموزنده باشد، فیلمهایی باشد ولو از خود ایران درست کنند، آموزنده باشد، یا فیلمهایی که از خارج می‌آید درست تفتیش بشود که هیچی نباشد. آنها با شیطنت ممکن است به اینجا فیلمهایی را بفرستند که بخواهند فاسد کنند جوانهای ما را. اینها باید همه‌شان اداره بشود، درست بشود، اسلامی بشود، روی مقصد کشور باشد، روی مصالح کشور باشد.
در خدمت خود کشور باشد، نه در خدمت دیگران.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>