هم هدفی است که ما به آن خواهیم رسید.
- [پاره‌ای اوقات شما با صدور اعلامیه‌هائی به مردم می‌گویید چه کار بکنند و در عین حال وقتی که می‌خواهید از مسئولیت اجتناب کنید می‌گویید من نمی‌توانم کاری بکنم، این در اختیار مردم یا دانشجویان است؟]
- این حقیقتی است که من هم مثل دیگران نظرم را ابراز کرده و در مورد آنچه که باید انجام شود اظهار نظر می‌کنم اما شما نباید تردیدی داشته باشید که گروگان‌ها در دست دانشجویانند.
- [آیا هرگز در مورد چیزی اشتباه کرده‌اید؟]
- فقط محمد رسول الله و دیگر پیامبران و ائمه اشتباه نمی‌کردند، هرکس دیگری اشتباه می‌کند.