می‌خواهد، آن طوری که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد در ایران و در سایر جاها تحقق پیدا بکند، دیگر ظلم درش بسته می‌شود، تعدیات درش بسته می‌شود. حکومتها دیگر نمی‌توانند ظلم کنند و نمی‌کنند و ارتشیها و سایر قوای انتظامی همه در خدمت مردم هستند. دعا کنید که آن طوری که ما می‌خواهیم بتوانیم موفق بشویم، و بتوانیم که اسلام را عرضه کنیم. و دعا کنید که اینهایی که الآن در اطراف مملکت ما به آشوبگری مشغول هستند و اعتقاد به هیچ مذهبی ندارند، اینها اصلاح بشوند یا از بین بروند، تا یک حکومت اسلامی صحیح محقق بشود که برای همه شما، برای همه بشر اسلام خوب است. خداوند همه شما را توفیق بدهد و مؤید باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>