اگر بخواهد آزاد باشد، اگر بخواهد مستقل باشد، وابسته به خارج نباشد، باید خودش کار کند. آنهایی که می‌آیند در بین شماها و مانع از کارتان می‌شوند یا یک دسته‌ای درست می‌کنند مانع از کارتان می‌شود یا اینکه پولها را از خارج به ایشان می‌دهند که بیایند بدهند به بعضی از این کارگرهای غافل تا اعتصاب بکنند و آنهایی که در کشاورزی می‌روند ایجاد زحمت می‌کنند یا آنهایی که می‌افتند در کشور، سر تا ته کشور و شلوغ می‌کنند کشور را به اسم اینکه مثلاً، این آدم خانه دارد، این آدم مِلک دارد، بدون یک میزان شرعی الهی می‌ریزند و خانه‌اش را غارت می‌کنند و خانه‌اش را از او می‌گیرند، اینها ریشه همان رژیم سابق است و ما غافل هستیم از آن. آنها نمی‌توانند به این زودی دست از ما بردارند. آنها منافعشان، منافع عظیمشان، چه منافع مادی‌شان و چه منافع [غیر مادی‌شان، به دلیل‌] اینکه کشور ما در یک حالی است و در یک جایی هست که همه محتاج به آن هستند. کشور ما آن است که پل پیروزی شد برای اشرار، برای اجانب. اینها به این زودی دست از ما برنمی دارند.
آشوبگری عوامل وابسته با شعارهای فریبنده
ما نباید غافل بشویم حالایی که آزاد شدیم خودمان هم کمک کنیم برای شلوغ کردن، برای اعتصاب کردن، برای مخالفت کردنها. ما باید متوجه باشیم به اینکه یک مملکتی که انقلاب در آن پیدا می‌شود، دنبال انقلاب خیلی آشفتگیها هست. شما آقایان متوجه هستید که لااقل، در این پنجاه سال و پنجاه و چند سال که همه‌اش را من یادم است و کمی از شماست که تمامش را یادتان باشد و این کارهای اخیر شاه مخلوع را هم شماها یادتان است که با اسم تمدن بزرگ، با اسم اینکه من می‌خواهم این مملکت را در دو سال، سه سال دیگر، مثل ژاپن، بلکه مثل امریکا کنم، با این اسم، تمام حیثیت این مملکت را از دست داد و تقدیم آنهایی که باید بخورند، کرد.
البته آنکه می‌خواهد خرابکاری کند، نمی‌آید اعلام کند که من خرابکارم. او می‌آید اعلام می‌کند که من دوست شما هستم. ما فدایی شما هستیم و این آخوندها ارتجاعی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>