را به هم بزنند.
این اخوت ایمانی که خدای تبارک و تعالی امر به اخوت کرده است و عقد اخوت بین مؤمنین انداخته است، انحصار به مؤمنین ایران ندارد. انحصار به مؤمنین یک کشور ندارد. این عقد اخوت بین تمام مؤمنین دنیاست. تمام ممالک اسلام باید با هم مثل برادر باشند و اگر ممالک اسلامی مثل برادر با هم باشند و توده‌هایی که در هر کشوری زندگی می‌کنند با توده‌های کشور دیگر مثل برادر نظر داشته باشند، اینها بر همه قدرتهای عالم مسلط خواهند شد. امروز شما گمان نکنید که اگر در یک گوشه عالم یک قضیه واقع بشود، سایر ممالک دیگر مطلع نمی‌شوند. امروز دنیا یک عائله شده است. دنیا یک موجود شده است که همه عالم از هم مطلع می‌شوند. با این رادیو و تلویزیون می‌بینید که مطلبی که در یک گوشه دیگر عالم واقع می‌شود در همه جا منتشر می‌شود. باید این اخوت ایمانی طوری باشد که یک کشوری با کشور دیگری نظر خلاف نداشته باشند.
کشورهای اسلامی با هم نظر دوستی داشته باشند. و مخالفین ما کوشش می‌کنند که در تمام جاهایی که ممالک مستضعفین هست، و ملتهای مستضعف هست، چه ملتهای اسلامی و چه غیر اسلامی که مستضعف هستند کوشش می‌کنند که با فعالیتهای متعدد بین اینها جدایی بیندازند، بین اینها تفرقه بیندازند، ممالک را از هم جدا کنند، کشورهای اسلامی را از هم جدا کنند، ملتهای اسلامی را از هم جدا کنند و لهذا، می‌بینید که گویندگانشان، آنهایی که ادعای اسلام می‌کنند در عین حالی که با یهود موافقت کرده‌اند؛ یعنی، با صهیونیست موافقت می‌کنند، لکن جدیت دارند که بین برادرهای مسلم تفرقه بیندازند و با هر طوری شده است برادرهای مسلم را از هم جدا کنند. اینها یک نقشه‌های سیاسی است که کشورهای بزرگ به واسطه عمالشان می‌خواهند در ممالک اسلامی پیاده کنند.
تأثیر سوء انعکاس اختلافات بین مسلمانان
مسلمین باید بیدار باشند. مسلمین باید هوشیار باشند که امروز مثل دیروز نیست. این عصر ما مثل عصرهای سابق نیست که هر طایفه‌ای در محل خودشان منافع خودشان را به‌