دست بیاورند. امروز منافع همه کشورهای اسلامی به هم پیوند [خورده‌] است. منافع کشور اسلامی ایران با منافع کشور اسلامی سایر کشورها، اینها با هم پیوند دارند. چنانچه اختلافی بین ملت ایران با ملتهای دیگر بیفتد، اختلافی ما بین برادرهای اهل سنت ما با برادرهای اهل تشیع ما واقع بشود، این به ضرر همه‌مان هست، به ضرر همه مسلمین هست. و آنهایی که می‌خواهند ایجاد تفرقه بکنند اینها نه اهل سنت هستند و نه اهل تشیع هستند. آنها کسانی هستند که کارگردانان دولتهای ابرقدرت هستند و در خدمت آنها هستند. آنهایی که کوشش دارند بین برادرهای اهل سنت ما با برادرهای اهل تشیع تفرقه بیندازند، اینها اشخاصی هستند که برای دشمن اسلام، برای دشمنهای اسلام مشغول توطئه هستند و می‌خواهند دشمنهای اسلام را بر مسلمین غالب کنند. آنها طرفدار امریکا هستند. بعضی طرفدار شوروی هستند. و باید مسلمین در هر جا که هستند، توجه کنند که امروز تفرقه ما بین یک مملکتی - ولو در اقصی‌ بلاد دنیا باشد - با مملکت دیگری که با او در شرق و غرب با هم جدا هستند، امروز مثل سابق نیست. امروز هر مسئله‌ای در یک گوشه دنیا واقع بشود، مسئله دنیاست، نه مسئله همانجا. چنانچه یک تفرقه‌ای بین شما برادرها در ایران واقع بشود، این یک مسئله‌ای است در همه دنیا. و اگر تفرقه‌ای ما بین برادران ایرانی و برادرهای عراقی واقع بشود؛ یعنی، ملت عراق واقع بشود، این یک مسئله‌ای در دنیا هست، نه یک مسئله‌ای بین اینجا و عراق باشد؛ این را در دنیا رویش حساب می‌کنند. و در دنیا آنهایی که می‌خواهند تمام منافع دنیا را به جیب خودشان بزنند وسلطه خودشان را به تمام ممالک دنیا تحمیل کنند، آنها همین تفرقه‌ای که بین برادرهای شیعه ما و سنی ما فرضاً اتفاق بیفتد در ایران، آنها بهره برداری می‌کنند و همین‌طور اگر بین برادرهای ایرانی ما و برادرهایی که در پاکستان هستند یک اختلافی واقع بشود، بهره برداری می‌کنند آنها. ما باید بیدار باشیم و بدانیم که این حکم الهی که فرموده است:
انَّمَا المؤمِنُونَ اخوة، (1) برادر هستند اینها و هیچ حیثیتی جز برادری با هم ندارند و مکلفند که‌