مثل برادر با هم رفتار کنند. این یک حکم سیاسی است که اگر ملتهای مسلم، که تقریباً یک میلیارد جمعیت هستند، اینها برادر با هم باشند و به برادری با هم رفتار کنند، هیچ آسیبی بر اینها واقع نمی‌شود و هیچ یک از ابرقدرتها قدرت اینکه تجاوز به آنها بکنند ندارند. برادرها، باید متوجه این معنا باشند.
لزوم توأم بودن جهاد سازندگی با جهاد نفس
واما قضیه جهاد سازندگی که شما آقایان از این جهاد سازندگی هستید وکار پر ارزشی شما دارید، باید توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه جهاد سازندگی می‌کنید، جهاد با نفس خودتان هم بکنید. اگر - خدای نخواسته - در این جهاد سازندگی یک کاری بشود که برخلاف مصلحت اسلام است، برخلاف مصلحت انقلاب است، اسباب دلسردی مردم می‌شود. خدای نخواسته، اگر بعض از اشخاص غافل یکوقت یک عملی بکنند برخلاف مقررات دولت اسلامی و بخواهند یک شلوغکاری بکنند، اینها جهاد نفْس نکرده‌اند و جهاد سازندگی اشان هم مفید نیست. باید شما آقایانی که یک همچو عمل بسیار شریفی را متکفل هستید و ارزنده است این عمل شما پیش اسلام، باید توجه بکنید که آن اخلاق اسلامی که اخوت اسلامی است و برادری است و برابری است، این را ملاحظه کنید. و مبادا یکوقت در یک جایی برخلاف مقررات و برخلاف نظم عمل بکنید. این یک امری است، برای همه کشور ما هست، برای همه نهادهای کشور ما هست که باید انتظام و نظم را و مقررات جمهوری اسلامی و مقررات حکومت اسلامی را باید موبه مو دریافت کنند و موبه مو عمل کنند و برخلاف مقررات عمل نکنند. این یک مطلب اسلامی است. حکومت حالا مثل حکومت زمان شاه مخلوع نیست که اگر تخلف بکنید، این جزء فضایل شما می‌شود. حالا اگر تخلف از احکام حکومت اسلامی بکنید، این جزء رذایل است، این رذیله است، این پیش خدا صحیح نیست. در اسلام باید نظم مقرر باشد.
حفظ نظم و رعایت مراتب در قوای مسلح
این را من به همه مسلمینی که در همه جا هستند عرض می‌کنم و بخصوص به ملت‌