شریف اسلام از هرطبقه‌ای هستند، اگر بنا باشد که در قوای انتظامی، قوای مسلح، در ارتش نظم نباشد و بخواهد هر کسی به خیال خودش عمل بکند و سلسله مراتب را ملاحظه نکند این یک امری است برخلاف مقرره اسلامی است؛ حکمی است که اسلام کرده است که باید این نظم محفوظ باشد، باید مراتب محفوظ باشد. و اینطور نباشد که هرکس هر طوری دلش بخواهد تضعیف کند قوای انتظامی را، ارتش را، ژاندارمری را و سایر قوای مسلح مثل پاسداران را. همان طوری که همه ملت موظفند که این قوای انتظامی را حفظ کنند و پشتیبانی کنند و نظم را مراعات کنند و دخالت در امور نظام نکنند، خود نظامیها هم و خود اشخاصی که در قوای انتظامی هستند باید مقررات را حفظ بکنند و از فرماندهان خودشان فرمانبرداری کنند. هم جهادسازندگی باید مقررات را حفظ بکنند و هم کسان دیگری که در هر جا مشغول کاری هستند. اینطور نباشد که جهاد سازندگی دخالت در یک امر دیگری که وظیفه او نیست بکند، یا مثلاً پاسدارها دخالت در یک امری که در وظیفه آنها نیست بکنند، یا ارتشیها اینطور، یا دیگران در ارتش دخالت بکنند، یا دیگران در ژاندارمری دخالت بکنند. باید هر نهادی روی همان مقرراتی که دارد عمل بکند و امروز این یک مسئله اسلامی است. شما خیال نکنید که ما حالا یک دولتی داریم که جدای از مسلمین و جدای از مقاصد اسلام است. امروز تمام افرادی که متکفل امور این مملکت هستند و متکفل اداره این مملکت هستند، همه از «جنودالله» هستند و همه خدمت به اسلام دارند می‌کنند و نباید آنها را تضعیف کرد.
ملت باید پشتیبان همه این نهادها باشد و همه نهادها هم باید خودشان مقررات را به طوری که در هر نهادی مقررات هست عمل بکنند و خلاف مقررات، خلاف شرع است، نباید عمل بکنند. و هیچ طایفه‌ای و هیچ نهادی در نهاد دیگری نباید دخالت بکند؛ نباید کمیته‌ها مثلاً دخالت بکنند در امر ارتش، نباید ارتش دخالت بکند در امر کمیته‌ها، نباید قوه اجراییه دخالت در قوه قضاییه یا تقنینیه بکند و نباید آنها در قوه قضاییه دخالت بکنند. باید به همان طوری که قانون اساسی اسلامی مقرر کرده است و ملت به آن رأی داده است، باید به همان‌طور عمل بشود و اسباب این نشود که هر طایفه‌ای برای خودشان‌