جای اینکه به طرف دانشگاه بکشد، به طرف علم و ادب بکشد، به طرف فساد کشاند.
جوانها زود متأثر از امور می‌شوند. جوانها یک نهال نورس هستند که این نهال نورس زود آسیب می‌بیند و زود هم تربیت می‌شود. همین جوانها در زمان طاغوت، که به هر جا می‌رفتند فساد را می‌دیدند، مجله می‌خریدند پر از فساد و پر از فحشا بود، روزنامه می‌خریدند پر از تبلیغات ضد انسانی و اسلامی بود. هر جای مملکت می‌رفتند مراکز فساد پخش بود. نمی‌شد که در یک همچو مرکز فساد و در یک همچو کشوری، که همه چیزش رو به فساد رفته بود، اینها یک انسان صحیح بار بیایند.
آنهایی که برای چاپیدن این کشورها نقشه کشیدند، آنها استادها و متفکّرینی بودند که می‌دانستند چطور یک کشور را می‌توانند به واسطه آن برنامه‌هایی که دارند خواب کنند و جوانهای ما را تهی کنند از آن انسانیت و اسلامیتی که باید داشته باشند تا راه را باز کنند برای چاپیدن و برای بردن همه ذخایر کشور ما و کردند و آن کردند که در ظرف - خصوصاً - پنجاه و چند سال آخر، نگذاشتند که تربیت صحیح در این ملت تحقق پیدا بکند. از دانشگاه، که مرکز علم و ادب باید باشد، تا مطبوعات، که باید مربّی جامعه باشد، تا رادیو و تلویزیون، که باید جامعه را تربیت بکند و تا ادارات، که باید خودشان یک اشخاصی باشند و یک مراکزی باشند برای تربیت، همه جا را اینها با آن نقشه‌های فاسدی که داشتند، به فساد کشیدند. و جوانهای تازه رس ما را، که در یک همچو جامعه‌ای وارد می‌شدند، قهراً باید به عقب برانند و منحرف کنند.
خداوند - تبارک و تعالی - به ما منّت گذاشت و به این ملت عزیز منّت گذاشت و ما را از آن لجنزاری که سر تا ته مملکت را گرفته بود، نجات داد و روزنامه‌های ما که یکی از مراکز همان فحشا و همان چیزهایی که شماها بهتر می‌دانید بود، متبدّل کرد به یک مراکزی که امید است که به واسطه این تربیت‌هایی که در آنجا و تبلیغاتی که در آنجا می‌شود، مملکت ما از آن چیزهایی که در سابق بود، نجات پیدا بکند.
تحوّل ملت، با امداد غیبی
خواهرها و برادرهای ما باید بدانند که عهده‌دار چه خدمتی هستند. چنانچه مطبوعات‌