جهان را عقب نگه داشته است، باطلهای آنها بود که از مرکز دانشگاهها تا همه جای کشور نفوذ کرده بودند و باطلِ خودشان را به پیش می‌بردند و حالا می‌بینند که در معرض زهوق (1) است. نباید ما گمان کنیم که اینها دیگر دست برداشته‌اند. از ایران دست برداشته‌اند و از سایر کشورهایی هم که احتمال این را می‌دهند در معرض این است که باطل در آنجا زاهق بشود. اینها مقابله با حق نکنند.
ما باید کوشش کنیم که مفاد این آیه شریفه را متحقق کنیم و همه ملتهای اسلامی باید کوشش کنند که حق را در جامعه خودشان پیاده کنند، که مصداق جاءَ الحَق متحقق بشود.
اگر حق آمد، باطل خودبه خود زاهق خواهد شد. ما باید کوشش کنیم که از خودمان گرفته تا برادرهای اسلامی و برادرهای دینی خودمان در همه کشورهای اسلامی، به حق توجه کنیم و حق را پیاده کنیم. مجرّد حرف نباشد که ما فقط یک شعاری بدهیم که حق آمد و باطل رفت. آمدن حق شعار نیست، آمدن حق عمل است، آمدن حق نشان دادن به حسب اعتقادات و اخلاق و اعمال است، پیاده کردن همه احکام الهی است. اگر احکام الهی در یک ملت پیاده بشود، باطل از آن ملت کوچ می‌کند و اگر در همه ملتهای اسلامی، احکام الهی - اخلاقی که سفارش شده است، اخلاق انسانی، عقاید ایمانی پیاده بشود، خود به خود باطل زاهق می‌شود. شما برادرانی که در هند هستید و حالا تشریف آوردید اینجا و سایر برادرهایی که در ممالک دیگر هستند، چه ایرانی و چه غیرایرانی، که همه برادر هستند، باید توجه داشته باشند که مفاد این آیه شریفه جاءَ الحَق را متحقق کنند تا باطل خودبه خود از بین برود.
اتحاد و پایداری، حول محور حق
البته یک دسته جاتی که عامل آنهاست - همان طوری که شما تذکر دادید - در سایر بلاد اسلامی و غیراسلامی، درصدد این هستند که این نهضت اسلامی ایران را در خارج بد جلوه بدهند، که اگر آن طوری که هست جلوه کند، قدمهای مؤمنین در دنیا محکم‌