اسلامی شما را به سوی کفر خواهند کشاند و مخازن شما را به اربابان خود هدیه خواهند کرد؛ و اگر فرصت به این حزب کافر دهید، دیری نپاید که قبور ائمه اسلام و مشایخ و امامان تشیع و تسنن را از بین خواهند برد. دشمن اصلی اینان اسلام وقرآن است. اینان اسلام را مخالف مرام و هواهای نفسانی خود می‌دانند. «عفلق» (1) و اتباع او به هیچ دینی و مذهبی عقیده ندارند. بهوش باشید و از سالوسی و فریبکاری صدام بازی نخورید که نماز او در حرم سیدالشهدا - علیه السلام - همچون نماز محمدرضا درحرم حضرت رضا - علیه السلام - است.
این جنگ به شما ملت غیور فرصت می‌دهد که سکوت را شکسته وبا فریاد الله اکبر بپاخیزید و دشمنان اسلام و قرآن رابه سزای خودشان برسانید.
ای جوانان دانشگاهی، ای دانشجویان عزیز، به فریاد کشور و اسلام و ملت خودتان برسید و قهرمانانه قیام کنید که فرج شما نزدیک و حزب خدا بر حزب شیطان غلبه می‌کند. وای عشایر دلیر دجله و فرات، فرصت را از دست ندهید و دشمن اسلام و میهن عزیز خودتان را با قیام قهرمانانه از پای درآورید و دیْن خودتان را به اسلام و قرآن مجید ادا کنید که با از دست دادن فرصت بدبختیها به شما روی خواهد آورد. و باید همه قشرهای ملت از قوای مسلح و دستگاه‌های دولتی تا دانشگاهیان و کارگران و کارمندان و بازاریان و کشاورزان بدانند که اعانت و کمک به این دولت غیرقانونیِ غاصبِ کافر از گناهان کبیره و مخالفت با خدای تعالی است، و کارشکنی و مخالفت عملی و قولی، در حد امکان، از واجبات الهیه است. به خدای تعالی اتکال کنید و با وحدت کلمه نهضت کنید که خدابا شما است.
و من به همه دولتهایی که در این جنگ تحمیلی و یورش غیرانسانی به ایران، با دولت کافر بعث همکاری می‌کنند، چه همکاری تبلیغاتی و چه نظامی به هر نحو که باشد جداً اخطار می‌کنم که علاوه بر خذلان الهی و ننگ ابدی، از جزای عاجل به دست ملتهای‌