به کشورتان وارد شده است. آیا می‌دانید که میلیاردها دینار (1) خسارت به مخازن و ساز و برگ جنگی شما وارد شده است و این همه به نفع ابرقدرتها و ضرر ملت شماست؟ آیا می‌دانید برای جبران ساز و برگ جنگی، میلیاردها دینار ملت ستمدیده شماو کشورتان باید به ابرقدرتها بپردازند؟ و آیا می‌دانیدکه آبرو و حیثیت شما در جهان و حتی نزد ملت خودتان ریخته وبه باد فنا داده شده است؟ و می‌دانید که انگیزه این خسارت چه بوده؟
اگر نمی‌دانید ما می‌دانیم، قدرتهای بزرگ که دستشان از مخازن بزرگ ایران کوتاه شده و سلطه و قدرتشان با همت ملت ایران و قوای مسلح آن قطع گردیده، اکنون به دست و پا افتاده‌اند تا با جنگ افروزی بین برادران، سلطه خود را اعاده دهند و چپاولگری خود را از سر گیرند. و شماای ارتش عراق، آلت دست نوکران سرسپرده ابرقدرتها و دشمنان ملتهای ضعیف شده‌اید. و شما از ما بهتر این حزب کافر بعث را می‌شناسید و صدام را از نزدیک دیده و جنایات او را مشاهده کرده‌اید و بدانید که شماها نیز از شرّ این شخص درامان نیستید. شما دیده‌اید که این شخص با شبهه و احتمال، حتی دوستان نزدیک خود را با بدترین وجه اعدام نموده. تا کیْ اسارت و ننگ را تحمل می‌کنید؟ تا کیْ شاهد کشته شدن جوانانتان و به باد رفتن مخازنتان و از دست رفتن حیثیتتان هستید؟
برخیزیدای غیرتمندان، و این حزب جنایتکار را در هم کوبید و صدام و رفقای فاجر او را به جهنم فرستید و حکومتی اسلامی - انسانی با همراهی ملت به دست آورید؛ و تا دیر نشده است فرصت را از دست ندهید که اگر برای خداوند تعالی قیام کنید، خدا با شماست، همان‌طور که دیدید خداوند قادر با ملت ایران - که برای رضای او نهضت کردند - بود و اکنون نیز پشتیبان آنان است.
و شماای ملت شریف و مظلوم عراق که هر روز شاهد جنایتهای این حزب و سران آن بوده و هستید، بدانید که این اشخاص شهرت طلب و سرسپرده به اجانب اگر فرصت یابند، دیری نخواهد گذشت که اسلام و همه مظاهر آن را از بین خواهند برد و کشور