بشود در جبهه جنگ، مسئولش همه ما هستیم.
بازار باید یکدل دنبال جبهه باشد و از پشت سر جبهه را تقویت بکند. و مجلس باید پشت سر جبهه باشد و مجلس را تقویت بکند. و ناطقها، نویسنده‌ها، روزنامه نویسها و همه مطبوعات، رادیو و تلویزیون، همه اینها باید امروز دنبال این باشند که پیروزی حاصل بشود. ننشینند هی اشکال بکنند و هی تضعیف بکنند قوای انتظامی ما را. و من به قوای انتظامی و نظامی که الآن دارند در سرحَدّات جانفشانی می‌کنند، همه طوایفشان، چه عشایر و چه مردم عادی غیر نظامی و چه خود نظامیها و چه قوای دیگر مسلّح مثل پاسدارها و پاسبانها به همه اینها من نوید می‌دهم که ایران پشت سر شماست. مملکت ایران پشت سر شماست. شما اعتنا نکنید به بعض حرفهایی که گاهی گفته می‌شود. آنها هم ممکن است بعضیشان از روی غرض باشد ولی شاید غالباً غرض نداشته باشند، توجه ندارند به مسائل. باید قوای ما در سرحَدّات - که الآن جانفشانی می‌کنند - اتکال به خدا کنند. و توجه داشته باشند که در تمام دنیا یک ارتشی که این‌طور ملت با آنها موافق باشد، نیست. الآن ملت عراق بکُلّی مخالف با ارتش عراق است، و ملت ما بکلی موافق با ارتش ماست و پشتیبان ارتش است. بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما هستند. توده‌های مردم همه پشتیبان شما هستند. اگر یک عده‌ای باشند که از رژیم سابق مانده‌اند، از تفاله‌های آن امر فاسد مانده است، یا بعض اشخاصی باشند که سرسپرده به ابرقدرتها هستند و اسباب یک اغتشاشی یا اسباب یک دلسردی می‌شود، اینها ملت نیستند. آن که ملت است بازارهای مسلمین است. آن که ملت است آن کارخانه‌ها و این صحراها و آنهایی که برای این ملت دارند کار می‌کنند. اینها با شما موافق‌اند. اگر یکی یک صحبتی کرد دلسرد نشوید، و با کمال قدرت و اتکال به خدا به کارهای خودتان به آن ترتیبی که نقشه‌های خودتان اقتضا می‌کند به همان ترتیب توجه کنید و پیشروی کنید. و من امیدوارم که به زودی همه مسائل ما حل بشود. و همه بازارهای ما اسلامی بشود. و همه ماها به تَبَع اسلام هدایت بشویم. خداوند تبارک و تعالی به شما سلامت و صحت و عافیت و توفیق خدمتگزاری به اسلام بدهد. - والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>