جمعیت پشت سر شماست، شما از چه می‌ترسید؟ از هیچ چیز نباید بترسید. 35 میلیون جمعیت امروز پشت سر شماست که اگر خدای نخواسته، یک صدایی در یک جایی بلند بشود، این 35 میلیون جمعیت همه با هم هم صدا پشتیبانی می‌کنند از شماها. بنابراین، نباید ما بترسیم از اینکه توطئه در کار است. بازهم توطئه در کار است، باز هم هست؛ نه خیر، هیچ توطئه‌ای کاری نمی‌تواند بکند. اینها همه قدرتهای خودشان را روی هم گذاشتند و الحمدللَّه شکست خوردند و رفتند سراغ کارشان، و بعد هم به این زودیها اینها نمی‌توانند خودشان را جمع کنند، هی دارند دنبال فرار هستند، دنبال این نیستند که خودشان یک اجتماعی کنند، دنبال این هستند که یک سوراخی پیدا کنند و فرار بکنند.
نترسید از اینکه گفته می‌شود که باز هم توطئه هست، یا فرض کنید، بختیار (1) در خارج از کشور یک چیزی پیش خودش می‌گوید یا دیگران، اینها می‌خواهند روحیه‌ها را سست کنند و ما را تضعیف کنند، و به واسطه تضعیف اگر یکوقتی بعد از پنج سال دیگر توانستند یک کاری بکنند ما ضعیف باشیم. لکن وقتی یک ملت با هم، همراه هست، امروز قضیه، قضیه ملت است، شما به عنوان ملت هستید، شما الآن جدا از ملت نیستید، شما آنید که وقتی وارد می‌شوید در پیش ملت برای شما گل می‌بارند. و ملت هم آن است که شما به او نمی‌خواهید زور بگویید، شما با آنها برادر هستید و همه با هم هستید.
باید همه این قوا دستشان را به هم بدهند، این یک واجب شرعی است برای همه؛ یک واجب شرعی است برای وکلای مجلس که با دولت، و با رئیس جمهور همراهی کنند، یک تکلیف شرعی است برای رئیس جمهور و دولت، که باید با مجلس همزبان باشند و هماهنگ باشند.
عمل به وظیفه قانونی و مداخله ننمودن در امور یکدیگر
اگر هماهنگ باشید ما بُردیم، و اگر بنا باشد هرکس از یک طرف بکشد، او بخواهد خودش را نمایش بدهد، هرکس یک طرف دیگر بکشد، پاسدارها بخواهند دخالت در