می‌دهد با اسم جمهوری اسلامی؟ این‌طور است مطلب؟ ملت ما آقای رجایی را این‌طور شناخته‌اند؟! اینهایی که می‌گویند فرقی نکرده، آقای رجایی را هم مثل بختیار می‌دانند که حتی آن هم که می‌خواست فرار کند دستور قتل عام داد، و یا مثل ازهاری می‌دانند، و یا مثل امثال اینها؟! فقط اسم عوض شده لکن محتوا [نه‌]. آقای رجایی همان شریف امامی است و همان کارها را می‌کند؟! یا به مردم تعمیه (1) کردیم و اسم نخست وزیر جمهوری اسلامی رویش گذاشتیم، لکن این همان نخست وزیرهای زمان سابق است با اسم عوضی؟ مسئله این طوری است؟! شما بروید زندگی همین آقای نخست وزیر و همان وزرایی که در خدمت هستند و مشغول زحمت هستند برای ملت، بروید زندگیهای آنها را ببینید؛ و بروید زندگیهایی که آنها داشتند در سابق ببینید. اعمال اینها را ببینید؛ و اعمال آنهایی که سابق متصدی امر بودند ببینید. ببینید که جمهوری اسلامی همان رژیم شاهنشاهی است، یا نه. این با آن زمین تا آسمان فرق دارد. اگر هم اشکالی دارند و اشکالی مردم به اینها دارند، آن اشکال نیست که شما دارید. چپاول می‌کنید مردم را، قتل عام می‌کنید. می‌گویند مثلاً نتوانستید خیلی کار انجام بدهید.
نتوانستید این گرفتار که در ظرف پنجاه و چند سال برای این ملت پیش آمده، شما ظرف چند روز این را بکنید؛ یعنی شما نتوانسته‌اید معجزه بکنید! آقای رجایی و ما هم قائل نیستیم که دولت حالا یک دولت معجزه آفرین باشد. لکن خوب، خدمتش را دارید می‌بینید. زحمات اینها را دارید می‌بینید: وضع زندگیشان و سادگی زندگیشان و اینها را هم دارید می‌بینید. پس این هم که با آن حرفی که این آقایان توی خانه‌هایشان نشسته‌اند و می‌نویسند فرق دارد.
مقایسه مجلس شاه و مجلس جمهوری اسلامی
می‌آییم سراغ مجلس. مجلس هم یکی از چیزهایی است که در جمهوری اسلامی هست، و در نظام شاهنشاهی مشروطه به اصطلاح هم بود. مجلسهای سابق را شما یک‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>