و لباسهای کذا و منزلگاه‌های کذا بود؛ و امروز ارزش، ارزش انسانی است، ارزش اخلاقی است، ارزش انسانی است به واسطه همین تحول در قشر بانوان، دیگر آنهایی که با آرایشهای فاسد و لباسهای فاخر می‌خواستند فخرفروشی کنند در بین جامعه نسوان ما محکوم‌اند و خجالت زده‌اند. آن روز، بانوان اسلامی ما خجلت می‌کشیدند که با لباس اسلامی و لباسی که در آن مراعات شده باشد [ظاهر بشوند] طبقات ضعیف هم اگر این کار را می‌کردند، خجالت می‌کشیدند در بین قشرهای فاسد و مرفَّه بروند، امروز امر به عکس است؛ آن اشخاصی که دارای آن‌طور کارهای فاسد و آرایش فاسد و خودنماییهای مُفْسِد بودند، آنها احساس شرم می‌کنند در بین شما. این تحول یک تحولی است که بالاترین تحول است در جامعه. جامعه ما از بانوان - یعنی بعضی بانوان - زمان محمدرضا و رضاخان برگشتند به یک بانوانی که زینب گونه شدند و تابع فاطمه.
آن روز تابع آرایش اروپایی بودند و اینکه باید از اروپا طرح لباس بیاید. امروز تابع مکتب هستند و آنچه اسلام بپسندد مقبول است. این یک تحولی است که بالاترین تحولات است در جامعه ما. نگه دارید این تحول را. توجه کنید به اینکه دستهای فاسد و قلمهای فاسد و گفتارهای فاسد شما را به اغفال نکشاند و شما را برنگرداند به حال سابق.
این راه را شما ادامه بدهید. و توده‌های میلیونی مردان ماهم ادامه بدهند و می‌دهند. و توده‌های میلیونی بانوان ما هم ادامه بدهند و می‌دهند. هیچ توجه به صحبتها و قلمها و سخنرانیهایی که می‌شود نکنید، خودتان مستقل فکر کنید، تابع افکار دیگران نباشید.
خودتان برای کشور خودتان کوشش کنید که مفید باشید. و شما هدایت کنید مردان را و هدایت کنید و نصیحت کنید دولتمردان را. شما مادران خوبی برای اطفال باشید؛ و ناصحان خوبی برای جامعه؛ و زحمتکشان خوبی برای مستمندان، و هستید بحمدالله.
[خدمت‌] شما جامعه‌ای که در سرتاسر کشور الآن مشغولید برای همه اموری که کشور ما احتیاج به آن دارد؛ سرپرستی اطفالی که بی‌پناه هستند، و خدمت به مستمندان و رفتن پیش آوارگان و مستمندان و دلجویی کردن از آنها، این خدمت ارزشمند است و پیش خدای تبارک و تعالی بسیار ارزش دارد. و خداوند شما را و همه بانوان را و همه مردان را هدایت کند که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>