شایسته باشید.
عرصه جولان استعمار از کودکستان تا دانشگاه
عزیزان من! منحرفین و کسانی که می‌خواهند این مکتب به آخر نرسد و آنهایی که از مکتب اسلام سیلی خورده‌اند، و آنهایی که مکتب اسلام را بر خلاف مصالح خودشان می‌دانند و بر خلاف مصالح اربابانشان می‌دانند، اول نظرشان به این است که از مدرسه‌هایی که کودکان ما، جوانان ما، جوانان نورس ما در آنجا برای تحصیل کمال رفته‌اند، از آنجا انحرافات را شروع کنند. آنها در صدد این هستند که مدارس که منشأ همه برکات هست و جوانهای نورسی که باید این کشور را به رشد خودش برسانند و از دست اجانب نجات دهند، آنها را منحرف کنند. و لهذا می‌بینید که از آن دبستان تا دانشگاه مرکز توطئه است، و شماها هدف آنها هستید، و می‌خواهند شما را از اسلام عزیز منحرف کنند. و دانشگاهها و دبیرستانها و دبستانها و تمام مراکز علم و تهذیب را مبدّل کنند به مراکزی که اگر در آنجا علم تحصیل بشود به نفع قدرتهای بزرگ باشد. و هر چه در آن جاها و در آن مکانهای مقدّس، هرچه فرآورد باشد، فرآورد به نفع ابَرقدرتها.
قدم اوّل آنها از همان کودکستان شروع می‌شود، و هرچه جوانها و کودکهایمان بالاتر بروند، قدمهای بعدی آنها هم به دنبال آنهاست. از کودکستان تا دانشگاه، مرکز جولان دستهای خبیث استعمار است، و آنها خوب می‌دانند که اگر این نوباوگان را از راه مستقیم و صراط الله خارج کنند به مقاصد شوم خودشان خواهند رسید. و لهذا کوشش آنها و هدف آنها از کودکستان شروع می‌شود و تا دانشگاهها جریان دارد. و مراکزی که باید برای اصلاح جامعه، اصلاح جامعه در معنویات و اصلاح جامعه در مادیات، ذخایری باشند برای کشور عزیز ما، آنجا را به فساد بکشند و بعد کنار بنشینند و به این جوانهای ما نگاه کنند که این منحرفین کارهای خودشان را انجام داده‌اند و فساد را به دست شما می‌خواهند اجرا کنند.
اصلاح کشور در گروِ اصلاح مراکز علمی
شما جوانها در سرتاسر کشور از کودکستان که محل اطفال است تا دانشگاه که محل‌