کوچک، بزرگ پشتیبان شما هستند. و این یک مسئله معنوی است، روحانی است، اسلامی است که در جاهای دیگر نظیرش را نمی‌بینید. این‌طور نیست که این جوانهایی که از شهرستانها، از عشایر و از سایر نیروهای ملت می‌آیند و در جبهه‌ها از شما پشتیبانی می‌کنند، یک زوری در کار باشد. اینها عشقی است که به اسلام و به کشور اسلامی دارند، و با این عشق پشتیبانی شما می‌کنند.
اگر خدای نخواسته، شخص یا گروه‌هایی در بین شما ارتشیان یا سپاه پاسداران یا سایر کسانی که در جبهه هستند، تبلیغ کردند که ملت با شما نیست یا یک قشری از ملت با شما نیست، یا روحانیت با شما نیست، اینها اشخاصی هستند که نمی‌خواهند این مملکت به سر و سامان خودش برسد. شما توجه کنید و خودتان حکم کنید. تلویزیون را، رادیو را باز کنید و خودتان ببینید که سرتاسر کشور همه قشرها از زن و مرد و جوان و نورس، همه آنها اظهار پشتیبانی می‌کنند و عمل می‌کنند به این اظهار. برای ارتش ما، هم به حسب تظاهر اظهار پشتیبانی می‌کنند و هم به حسب عمل. این کسانی که در این قشرهای قوای نظامی و انتظامی و یا سپاه پاسداران چیزهایی می‌گویند که بر خلاف آن چیزی است که وجدان خود شما و چشم و گوش خود شما شاهد آن است، بدانید که اینها مصلحت شما را نمی‌خواهند. اینها یا جاهل‌اند و یا مأمور. یا مأمور این هستند که بین ارتش و قشرهایی که در خود ارتش هست اختلاف ایجاد کنند، و بین ارتش و پاسداران مخالفت ایجاد کنند، و یا اشخاص جاهلی هستند که با جهالت خودشان صدمه بر این کشور اسلامی می‌زنند.
شما شاهد هستید که ملت با شماست، و ملت شاهد است که این قوای مسلّحه تمام قشرهایشان، تمام افرادشان دارند برای اسلام و برای ایران جانفشانی می‌کنند و فداکاری.
سندش همین عکسهایی [است‌] از این جوانها که در این جبهه‌ها شهید شدند، و اشخاصی است که در این جبهه‌ها معلول شدند. هم این اسناد عرضه به ملت شده است تا ملت گمان نکنند که خدای نخواسته در این جبهه‌ها اشخاصی هستند که نمی‌خواهند کار انجام بدهند، و هم ملت را می‌بینید که پشتیبان شما هست که شما خیال نکنید که تنها هستید و ملت یا گروهی از ملت با شما مخالف است. شما در حالی که هستید با ارتشی که‌