گوش به حرفهای اشخاصی که می‌خواهند شما را از هم جدا کنند یا ملت را از شما جدا کنند یا روحانیت را از شما جدا کنند، گوش شما به آنها نباشد. شما خودتان قضاوت کنید و خودتان حکم کنید، و به حرف دیگران - هرکس باشد و هر جا باشد - گوش ندهید. خودتان ببینید که آیا ملت با شما خوب است یا بد؟ و خودتان ببینید که آیا روحانیت با شما مخالف است یا موافق؟
در نطقهای روحانیین، در حرفهای گویندگانی که از ملت هستند، و در اعمالی که خود ملت دارند می‌کنند شما آنها را توجه کنید و هرچه که بر خلاف این مسیر بود و هر قولی که بر خلاف این مسیر بود باور نکنید. و همین‌طور به ملت اسلام عرض می‌کنم، به ملت شریف ایران عرض می‌کنم که شما هم گوش به حرف اشخاص ندهید. شما هم وجدان خودتان را حَکَم کنید و ببینید که آیا اینهایی که در مرزها دارند فداکاری می‌کنند، اینهایی که در جبهه‌ها دارند خون می‌دهند و برای اسلام خدمت می‌کنند، اینها از جنود اسلام هستند، و اینها هستند که مملکت اسلام را حفظ می‌کنند و فداکاری می‌کنند. و اگر کسی در بین شما از آنها کلمه‌ای گفت، بدانید که آن هم یا جاهل نَفَهم است و یا عالِم فاسد.
هیچ به حرف دیگران گوش ندهید.
شایعه پراکنی یکی از نقشه‌های بزرگ دشمن
امروز یکی از نقشه‌های بزرگ آنهایی که می‌خواهند این کشور را، همه اشیایش را ببرند وهمه خزاین ما را ببرند و از راه‌های دیگر مأیوس شده‌اند؛ شایعه است. شما در هرجا که بروید می‌بینید که یک شایعه‌ای درست کرده‌اند یا برای یک گروهی، یا برای یک اشخاصی. از هر طرف که می‌بینید، شایعه سازی فراوان است. به حرف شایعه سازان گوش فرا ندهید. به حرف اشخاصی که از روی غرض و هوای نفس صحبت می‌کنند گوش فرا ندهید. شما خودتان با وجدان خودتان بنگرید. اگر گفتند که فلان قشر با شما دشمن است ببینید که این مطلب صحیح است یا غیر صحیح. صحت و غیر صحتش را از گفتار آن گروه، از کردار آن گروه، از نوشته‌های آنها باید استفاده کنید.
اگر کسی با شما توی دلش مخالفت کند که به شما ضرری نمی‌رساند، اما معنی‌