کنید که در این پادگانها هر جا هستید، اسلام را تقویت کنید.
این انجمنهای اسلامی مفید برای شماست. چنانچه یک کسی گفت که انجمنهای اسلامی به درد نمی‌خورد و ارتجاعی است، این همان ارتجاعی است که به همه ما می‌گویند و به همه شما می‌گویند. این همان ارتجاعی است که با این کلمه می‌خواهند شما را کنار بزنند و آن اشخاص «مترقی» را بیاورند! آن اشخاص مترقی کی‌اند؟ یا از امریکا باید بیایند مترقیها یا از شوروی باید بیایند این مترقیها. این ارتجاع در مقابل مترقی، یعنی اسلام و ایران در مقابل امریکا و در مقابل شوروی. این انجمنهای اسلامی همه‌شان برای ما مفیدند. البته من به انجمنهای اسلامی هم سفارش کردم به اینکه فقط جهات اسلامی را در نظر بگیرند و هیچ دخالت دیگری در امور نکنند - دخالت مال خود فرماندهان هست - لکن این را توجه بکنید که اگر یک وقتی اشخاصی آمدند، وسوسه کردند که این انجمنهای اسلامی - مثلاً - چندان فایده ندارد یا ضرر دارد یا ارتجاع است، این همان نقشه‌ای است که آنها می‌کشند برای اینکه رفراندم حاصل بشود، شاید دیگر آخوندها بروند کنار، متدینین بروند کنار، انجمن‌های اسلامی نباشند، شاید باز آن مسائل زمان طاغوت بیاید تو کار؛ باطن اینها را تهی کنند از آنی که باید باشند. این هم از امور مهمی است که باید توجه کنید.
توصیه به تقویت پیوند ارتش با ملت
و من آگاهم از داخل ارتش. این‌طور نیست که من بی‌اطلاع باشم. من آگاهم که چه اشخاصی گاهی می‌آیند و چه اشخاصی حرفهایی می‌زنند و چه عکس العملهایی هست در کار. توجه داشته باشید که - خدای نخواسته - یک وقتی اسباب این نشود که ملت ایران بگوید که این ارتش ارتش کذایی است و به اسلام کاری ندارد و این‌طور چیزها. شما وقتی قدرت دارید که ملت دنبال شما باشد. همان طوری که ملت بدون ارتش نمی‌تواند ادامه زندگی بدهد، ارتش هم بدون ملت نمی‌تواند ادامه زندگی بدهد. ارتشی که ملت با او مخالف است، نمی‌تواند این ارتش باشد؛ چنانچه ملتی هم اگر ارتشش با او مخالف‌