پشتیبانی می‌شود و از جمهوری اسلامی تکذیب می‌شود. و می‌خواهند جمهوری اسلامی نباشد. همان طوری که صدام و سایر منحرفین به کشور ما حمله کردند و جنگ راه انداختند. اینها هم همان جنگ را به صورت دیگری در مدرسه‌ها و در دانشسراها و در دانشگاهها به راه می‌اندازند. همه عمّال خارجی هستند و شما باید هر جا که هستید توجهتان، توجه شما زیاد بر این مسائل باشد که مبادا یک وقت چشم باز کنید ببینید گول خورده‌اید؛ همان طوری که دیشب «حمید» گفت، از آن راهها، از همه راهها. خداوند شماها را ذخیره این مملکت قرار بدهد. جوانهای ما را به راه راست هدایت کند و همه ما را خدمتگزار به اسلام و به کشور اسلامی قرار دهد.