سپاهیان را از شما، نمی‌خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی‌خواهند آنها را از شما، نمی‌خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند، و دعوت به همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و همه را به وحدت دعوت فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل الله دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر فرموده است، اگر گویندگان همان معنا را می‌گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی هستند و این حرفها حرفهای اسلامی و قابل قبول.
و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که وَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً (1) تمام شما اعتصام به ریسمان خدا بکنید. تمام شما مأمورید که تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی می‌خواهند بین شما و گروهی از ملت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابله با گروهی از ملت یا همه ملت؛ بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت انبیای خداست و بر خلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد همگانه می‌کنند.
گروه‌هایی که در ایران الآن هم اظهار موجودیت می‌کنند، و در یکی دو روز سابق هم اظهار موجودیت کردند، اینها همانها هستند که ادعا می‌کنند ما فدایی خلقیم و ما برای خلق می‌خواهیم فعالیت کنیم و تبلیغ کنیم، می‌بینید که اینها در جبهه‌ها هرگز حاضر نیستند و در داخل جبهه‌ها هرگز نیامده‌اند، و در پشت جبهه‌ها به کارشکنی برای عزیزان ما که در جبهه‌ها مشغول نبرد هستند، مشغول فعالیت‌اند. اینها از اسلام جدا هستند؛ و از انسانیت هم جدا هستند؛ و از خلق هم جدا هستند و دشمنان خلق‌اند که به اسم «فدایی خلق» خودشان را محسوب کردند. و این همان حیله‌ای است که ابر قدرتها برای تحت ستم قرار دادن ملتها حتی ملتهای خودشان به کار می‌برند، که ما با توده‌های مردم رفیق هستیم؛ و با اسم «رفیق» توده‌های مردم را اسم گذاری می‌کنند و خودشان را «رفیق» می‌دانند، لکن دشمن آنها هستند. طرفین شرق و غرب با انسانها مخالفند؛ و جز به آن چیزی که مربوط به‌