یواش یواش منحرف کنند و ممکن است وقتی که از انحراف عاجز شدند، انفجار درست کنند. یا انحراف یا انفجار. الآن اینها همه مأیوسند از اینکه ملت ایران را اینها بتوانند منحرف کنند. اینها هر کاری کردند ملت ایران فهمید اینها منحرف هستند. هر صحبتی کردند، انحرافشان معلوم شد. هر عملی کردند، انحرافشان معلوم شد و الآن مأیوسند از اینکه بتوانند به‌طور سیاسی عمل بکنند؛ به‌طور سیاسی که از آن بهره برداری سیاسی بکنند. از ایران، اینها همه‌شان دیگر مأیوسند. امریکا هم مأیوس است. البته امریکا برای دراز مدت تا دویست سال بعد هم ممکن است نقشه‌هایی داشته باشد. اما اینهایی که به طور بچه گانه دارند عمل می‌کنند، اینها دیگر کارشان، همه چیز تمام شد. اما وقتی کارشان تمام شده و مأیوس از همه جا شده‌اند، مثل همان گربه‌ای که به شیر می‌پرد، وقتی مأیوس شد [ند]، همان کار را می‌کنند.
الآن اینها دارند کارهای مأیوسانه می‌کنند و می‌بینند که خودشان چیزی نیستند.
می‌گویند: خوب حالا که ما نیستیم، اینها هم نباشند. چنانچه من به آقای رفسنجانی این را مکرر گفته‌ام که شما باید - این یکی از مسائل مهم است، مجلس الآن یکی از مسائل مهم است و حتماً بدانید هدف است مجلس، از اول هم بوده. مجلس هدف است - و شما باید آنجا را، یک اشخاصی که می‌خواهند حفاظت آنجا را بکنند، یک اشخاصی باشند که صد در صد بشناسید اینها را؛ بدانید که اینها که می‌خواهند حفاظت کنند، چه اشخاصی هستند. یکوقت همان که آدم را می‌خواهد حفاظت کند، همان است که فاجعه به بار می‌آورد. در هر صورت، در عین حالی که هر قضیه‌ای انجام گرفت و انجام بگیرد به نفع اسلام و به نفع ملت مسلمان ماست، لکن ما هر یک از شما را لازم داریم. [وجود] هر یک از شما لازم است برای این مملکت. رفتن هر یک از شما فاجعه است. آنها که رفتند فاجعه بود، بهره برداری هم شد. ماها هم برویم، همین است، لکن باید ما نگذاریم اینطور بشود.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه آقایان را می‌خواهم. و من‌