را بکشند. آنها ملت را می‌خواهند از آن کار بکشند، نمی‌خواهند مملکت خراب کنند، می‌خواهند مملکت آباد باشد، از آن چیز ببرند. آنها با یک نقشه‌هایی، بین دولت و ملت شکاف ایجاد می‌کنند؛ بین دولت و روحانیت شکاف ایجاد می‌کنند. این شکاف کم کم اگر زیاد شد، اسباب نارضایتی شد، مردم از دولت منحرف می‌شوند. [آن وقت‌] شما یا باید با سر نیزه با مردم رفتار کنید یا بروید کنار.
توفیق خدمتگزاری به مردم، موهبتی الهی
این موهبت الهی که به شما شده است و به همه ما شده است و به همه مسلمین شده است، این موهبت الهیه را همین‌طور بگیرید و محکم نگه دارید. هم به آقای رئیس جمهور این را عرض می‌کنم و هم به آقای نخست وزیر و هم به همه شما. هر کدام شما در هر جایی که هستید، مأمورینی که می‌خواهید بفرستید به اطراف، این مأمورین را درست توجه کنید که با ساخت مردم موافق باشند. همان طوری که خود شما می‌خواهید با مردم همفکر باشید، اینها هم با مردم همفکر باشند، با روحانیون همفکر باشند، طوری باشد که هماهنگی داشته باشند و عمال دولت هماهنگی با مردم داشته باشند؛ با روحانیت که داشته باشند، با مردم هم دارند. و این اسباب این می‌شود که بین دولت و ملت همیشه همبستگی هست و این موجب این می‌شود که ایران مصون بماند؛ نتواند کسی در آن کاری بکند. عمده آنچه کار می‌شود [روی‌] آن، ایجاد اختلاف است. حالا توانستند بین این ملت و ملت دیگر و ملتهای دیگر، ملتها را نتوانستند، بین ملتها و دولتهایشان خیلی آسان است. این دولتها را امر می‌کنند که شما طرح فلان را بده، مردم ناراضی می‌شوند از این؛ کاری هم از آنها نمی‌آید، اختلاف پیدا می‌شود. کم کم این اختلاف می‌رسد به آنجایی که ممکن است سقوط بیاید.
الآن در منطقه اینطوری است که یک عده معدودی می‌خواهند بر همه منطقه حکومت کنند و هیچ کار نداشتند چنانکه ملت چه کاره است و چه می‌خواهد. و ما با ملت [می‌گوییم،] همه ملتها باید این مطلب را بدانند که امروز مثل دیروزها نیست. امروز مردم‌