- و به خواست خدا این مطلب شده است، با تأیید خدا این مطلب شده است - این را باید حفظش کرد، باید قدرش را دانست. ما باید خدمت کنیم به اینها.
من واقعاً گاهی وقتها که می‌بینم بعضی از این جوانها اینطور هستند، من خجلت می‌کشم که اینها چه می‌گویند، ما چه می‌گوییم. اینها چه حالی دارند و ما چه حالی داریم.
اینها را خدا به دست ما داده. این کار، کاری است الهی، کاری نیست که یک بشر بتواند انجام بدهد. همه بشر هم جمع بشوند یک نفر را نمی‌توانند داوطلب مرگ کنند؛ آن خداست که این کار را کرده.
بنابراین، آن چیزی که در رأس برنامه‌های دولت است تفاهم بین ملت و دولت [است‌] و آن هم نه اینکه هی بگوییم: «تفاهم داریم.» شمایی که وزیر دارایی هستید، آن افرادی که می‌فرستید به اطراف، افرادی باشند که صالح باشند، افرادی باشند که با مردم بسازند؛ نخواهند بروند آنجا مثل سابق انجام بدهند. آن کسی هم که وزیر کشور است، می‌خواهد بفرستد، حکومتهایی که می‌فرستند، استاندارها [یی‌] که می‌فرستند، استاندارهایی باشند که با علما، با مردم بسازند، نه اینکه اختلاف پیدا کنند، آن اختلاف کم کم زیاد بشود. در یک جایی اختلاف بین حاکم و ملّای آنجا بشود، باز اختلاف بیاید به سطح پایین‌تر، مردم با آن اختلاف پیدا کنند، مردم هم هیچ وقت حاکم را نمی‌گیرند و ملّا را دست از او بردارند. مردم ملّاها را می‌خواهند؛ برای اینکه اساس اسلام هستند.
مردم اسلام می‌خواهند. اینها هم معرفی هستند؛ معروفند به اینکه اینها اسلامی هستند.
بنابراین، هر یک از شما که می‌خواهید یک مأموری در یک جایی بفرستید، مأمور را درست ملاحظه کنید، ببینید چه کاره است و چه بوده است و چه باید باشد و به او سفارش کنید که تو مأموریتت تا آن حدود است که با مردم بسازی، با روحانیون بسازی؛ نروی آنجا معارضه بکنی.
و ما باید همین مسائل را حفظ بکنیم. اگر این مسائل حفظ بشود، شما خیال نکنید از خارج بتوانند به شما یک صدمه‌ای بزنند. ان شاء الله که نمی‌توانند. و ان شاء الله، خداوند شما را حفظ می‌کند. و شما اگر در خدمت مخلوق باشید، در خدمت این بندگان خدا، که‌