اجرایی - مثلاً - اگر هست، بخواهد یا حتی از ائمه جمعه و جماعت اگر یکوقت یک چیزی که به خیال آنها خلاف است یا ترک اولی‌ هست، بدانند، این را بزرگش می‌کنند، دامن به آن می‌زنند، روی همین مقصدی که دارند که این طایفه وجهه خودشان را از دست بدهند. آقایان باید این معنا را هم خیلی توجه بکنند که - خدای نخواسته - از بعض - مثلاً - جوانها، از بعض طلبه‌های جوان، از بعض علمای جوان، یک وقت یک چیزی که برخلاف مذاق است و - خدای نخواسته - برخلاف شرع است این، پیدا نشود که اسباب دست بشود برای آنهایی که می‌خواهند نگذارند این کشور آرام باشد.
و در مطلب دومی که باز اینها در فکر هستند این است که بین این ارگانهایی که هست؛ مثلاً، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، سایر [ارگانها] بسیج، چه، ... اینهایی که الآن هستند و اینها از خود مردم بودند بین اینها یک مناقشاتی را ایجاد بکنند. آن هم هر یک از آقایان احساس این مطلب را کردند و هر یک از علمای بلاد احساس این مطلب را کردند، این را هم باید با کمال جدیت جلویش را بگیرند.
و اما مسئله‌ای را که آقا فرمودند، هم راجع به استانداری فارس و هم راجع به اینکه این ادارات و اینها با آقایان مشورت بکنند، این هردو - آن - را من سفارش کرده‌ام و به آنها این تذکر را داده‌ام که اگر شماها بخواهید کشورتان محفوظ بماند و اگر بخواهید آسیب نبینید، باید کاری بکنید که در هر محلی مشورت بکنید با آقایان راجع به مسائل.
آنها به مسائل محلی آشنا هستند و استاندارها غالباً از خارج رفته‌اند و توجه کم دارند. این باید مشورت بکنند. آقایان هم همه مقصدشان این است که اسلام تقویت بشود و گرفتاریهای مستضعفین و مردم بیچاره رفع بشود.
و من امیدوارم که باز هم توفیق پیدا کنم به همه اینها این مطلب را تذکر بدهم. و ان شاء الله، امیدوارم که [در مورد] استاندار فارس هم یک استاندار مطلوبی برای فارس زودتر تعیین بکنند. و از همه آقایان ملتمس دعا هستم. و امیدوارم که این کشوری که الآن دست خارجیها از آن کوتاه شده است و تمام جدیت می‌کنند که رخنه پیدا کنند به این کشور، با کوشش خود آقایان، با کوشش همه مردم، با کوشش همه دولتیها و ملیتها و تمام‌