به عهد خود باقی باشیم؛ عهدی که با اسلام داریم؛ حفظ اسلام، حفظ کشور اسلامی، حفظ نوامیس اسلامی. ما باید این توجه را هیچ وقت از خود بیرون نکنیم، از مغز خود بیرون نکنیم که ما بندگان خدا هستیم و در راه او و در سبیل او حرکت می‌کنیم و پیشروی می‌کنیم. اگر شهادت نصیب شد، سعادت است و اگر پیروزی نصیب شد، سعادت است.
نصیحت به ارتش عراق و دولتهای منطقه
ما در عین حال که غلبه بر دشمن را نزدیک می‌دانیم، مع ذلک، نصیحت آنها را هم لازم می‌دانیم. من نصیحت می‌کنم به ارتش عراق که بی‌خود برای طاغوت، خودتان را به جهنم نفرستید. من نصیحت می‌کنم به کسانی که پشتیبانی از صدام می‌کنند - از دولتهای منطقه - که خودتان را به زحمت نیندازید و پشتیبانی طاغوت نکنید و در مقابل اسلام و قرآن مجید، صف آرایی نکنید. من نصیحت می‌کنم به حزب بعث که خود آنها قبل از اینکه کنار کنند آنها را، خودشان کنار بروند، صدام هم برود به پاریس و آنجا پیش رفقایش یک دولت تشکیل بدهد. من صلاح اینها را می‌دانم که دست از این کارها بردارند و بی‌خود خودشان را زحمت ندهند و خون جوانان ریخته نشود. ما نمی‌خواستیم که به ملت عراق و ملت ایران اینهمه خسارات وارد بشود به واسطه شیطنتهایی که دستهای ماورای اینها عمل می‌کند و وادار می‌کند اینها را به هجوم.
صدام چه جوابی تهیه کرده است برای ارتش عراق و برای فرماندهان ارتش؟ چه جوابی تهیه کرده است که بی‌خود میلیاردها دلار به خودشان خسارت وارد کرده‌اند که مجبور شده است از جاهای دیگر وام بگیرد؟ من به همه حکومتهای منطقه نصیحت می‌کنم که از پشتیبانی صدام دست بردارید و بترسید از آن روزی که خدای تبارک و تعالی بر شما غضب کند و بر شما آن بیاید که بر محمدرضا آمد و بر صدام! از غضب خدا بترسید، ای حکومتهای منطقه! و بهوش بیایید و با اسلام و قرآن مقابله نکنید. همه ملتهایی که در منطقه هستند، همه اسلامی هستند و اسلام را می‌خواهند. شما چرا یک اقلیتهای بسیار ضعیف در مقابل اسلام ایستاده و همه توان خودتان را صرف می‌کنید که‌