صدام را تقویت کنید در مقابل قرآن کریم، در مقابل اسلام؟ من همه شماها را نصیحت می‌کنم. همه دولتها را نصیحت می‌کنم که به راه اسلام برگردند و مقاتله با کفار بکنند، نه مقاتله با مسلمین؛ قتال در راه خدا بکنند، نه قتال در راه طاغوت.
امروز اگر بر اینها ثابت نشده باشد که این طرحهایی که امریکا می‌دهد مخالف با مصالح خود منطقه هست و مخالف با مسلمین هست، باید بسیار نادان باشند. امریکا باز از طرحها دست بردار نیست. امریکا می‌خواهد با تمام قوا، بین مسلمین اختلاف بیندازد.
شما ببینید که در این طرحی که اخیراً داده‌اند، بین طوایفی از مسلمین، بین حکومتهای مسلمین اختلاف واقع شد و بیشتر خواهد شد و اگر این طرح هم شکست خورد و شکست خورده است، طرح دیگر خواهد داد. و باید مسلمین توجه داشته باشند که طرح امریکایی برای شرق و برای ملل اسلامی و دولتهای اسلامی صرفه ندارد. باید همه مسلمین توجه کنند و به حکومتهای خود تذکر دهند که زیربار طرحهای امریکایی، که از این [به‌] بعد، یکی بعد از دیگری خواهد آمد، نروند و بازی نخورند از این شیاطین. اینها می‌خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و ذخایر شما را بچاپند. امریکا نظر سوء به شما دارد. شما را برای مصالح خودش می‌خواهد استخدام کند و استخدام کرده است. چرا شما ذخایر خودتان را در راه مقاصد شوم و پلید امریکا صرف می‌کنید؟ و چرا در مقابل اسلام ایستاده‌اید و در مقابل مسلمین؟ شما می‌بینید که دولت مصر، دولت غاصب مصر به صراحت می‌گوید که ما کسانی [را] که از اسلام اسم می‌برند، سرکوب می‌کنیم. امریکا به شما به نظر یک بنده نگاه می‌کند؛ به نظر یک برده نگاه می‌کند و شما را از هر طرف که می‌خواهد می‌کشاند. صدام اگر عقل داشت و امریکا به او می‌گفت حمله به ایران بکن، خلاف او را می‌کرد. لکن خدای تبارک و تعالی عقل را از سر اینها برداشته است که برضد خود و برضد کشور خود و برضد ملت خود عمل می‌کنند.
لزوم اجتناب از تفرقه
من از همه شما دوستان، از همه شما برادران ارتشی ایران و پاسداران ایران می‌خواهم‌