می‌آورند. مشکل همه مسلمین و اسلام در این بی‌توجهی یا با توجه خیانت بعض از سران کشورهاست.
دعوت ملتها به قیام در مقابل اسرائیل
ملتها اگر نشسته‌اند که این دولتها برای آنها جلو اسرائیل را بگیرند و جلو قدرتهای دیگری که اینها را می‌خواهند به ذلت بکشند و ذخایر آنها را ببرند، این توقع بیجایی است. شما ببینید که بین خود اعراب با این طرحها اختلاف انداخته‌اند. بین حکومت اسلامی ما می‌خواهند با یک تبلیغاتی اختلاف بیندازند؛ تبلیغ به اینکه اسلحه از اسرائیل می‌خرند، تبلیغ به اینکه تروربازیها را اینها دارند درمی‌آورند و در بحرین چه کردند.
اینها همه نقشه‌هایی است که برای مسلمین کشیده‌اند و راه اختلاف را هر روز بیشتر باز می‌کنند و شکاف بین حکومتها را هم هر روز زیادتر می‌کنند و نتایجی که باید بگیرند شروع کردند.
قضیه ضمیمه شدن بلندیهای جولان به خاک غاصب اسرائیل، این ابتدای قضیه است و اسرائیل با پشتیبانی امریکا اعتنا به سازمانهای دست نشانده امریکا ندارد، هرچه می‌خواهند مخالفت کنند، او کار خودش را انجام می‌دهد.
مسلمانها ننشینند که حکومتهاشان برایشان عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیسم نجات بدهند. ننشینند که سازمانهای بین المللی برای آنها کار بکند. ملتها خودشان باید قیام کنند در مقابل اسرائیل. ملتها باید خودشان قیام کنند و حکومتهای خودشان را وادار کنند که در مقابل اسرائیل بایستند و اکتفا نکنند به محکوم کردن. همانهایی که با اسرائیل عقد اخوت هم دارند، آنها هم محکوم می‌کنند اسرائیل را، لکن یک محکومیتی که با صورت جدی و به حسب واقع شوخی است. اگر مسلمین نشستند که امریکا برای آنها کار بکند یا دست نشانده‌های امریکا برای آنها کار بکند، این قافله تا ابد لنگ خواهد بود.
یکی از روزهایی که برای وحدت مسلمین؛ مسلمین آگاه، از سالهای طولانی انتخاب کردند، مسئله این است که به اعیاد از قبیل مولود رسول اکرم و سایر موالید و سایر ایام الله‌