کنید می‌کنند، راجع به فرهنگ کمک کنید، می‌کنند. این یک صحبتی بود که شما فرمودید.
مشکل بودن کار فرهنگی در شمال کشور
یک صحبت هم راجع به اوضاع خود منطقه شما، البته و همه‌مان می‌دانیم که آن منطقه، در عین حالی که یک منطقه زرخیزی است برای این کشور، لکن می‌خواستند نگذارند این کارها بشود. خوب، بهتر این بود که در منطقه‌ای که باید مبلغین بروند، باید اشخاص بروند و آن منطقه را تصحیحش کنند. عنایت داشتند به اینکه بفرستند در آنجا آن اشخاص فاسد را، و عامه مردم هم وقتی دیدند که یک اشخاص فاسدی آمدند، یک اشخاصی بی‌بندوبار آمدند، همه کم کاری کردند. منطقه شما مشکلترین مناطق است برای اینکه شما بتوانید در آن فعالیت کنید، هیچ یک از مناطق اینطور نبوده است؛ برای اینکه در زمان سابق این منطقه، منطقه‌ای است که به فساد کشیده بودند، مرکز فساد قرار داده بودند، هم از ناحیه خود دستگاه رضاخان و دنبالش این پسرش بدتر از او و هم افرادی که به آنجا می‌آمدند و هم افرادی که به دریا می‌آمدند و افرادی که برای تفریح به آنجا می‌آمدند و آن بساط عیش و نوشی که در آنجاها درست کرده بودند و جوانها را به فساد می‌کشیدند. و لهذا، مشکل برای شما زیادتر از دیگران است. قم آسان است که جوانهایش را - مثلاً - اصلاح کنند، اما رشت مشکل است، گیلان مشکل است، مازندران مشکل است. همت می‌خواهد.
علل کمبود روحانی
و قضیه کمبود روحانی اینطور نیست که فقط شما کمبود دارید، سرتاسر کشور کمبود دارند. و عمده هم این است که در زمان این دو تا، پدر و پسر حاصل همه چیزها را هم از روحانیون گرفته بودند. مانده بود یک مسجدی، آن هم یک مسجدی که تحت نظرِ - فرض کنید - یک نفر بازنشسته باشد و محدود بود، همه جا محدود بود. نمی‌توانستید یک کلمه حرف بزنید، نمی‌توانستید یک جایی که دلتان می‌خواست حرف بزنید. از همه‌