سخنرانی
زمان: قبل از ظهر 19 مرداد 1360 / 9 شوال 1401
مکان: تهران، حسینیّه جماران
موضوع: نابسامانیهای موجود انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با انقلابهای دیگر
حضار: اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا، اعضای انجمن اسلامی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بسم الله الرحمن الرحیم
مقایسه نابسامانیهای انقلاب با انقلابهای دیگر
از آقایان نمایندگان انجمنهای خارج کشور که در اینجا حضور دارند و از نمایندگان انجمنهای اسلامی اتوبوسرانی تشکر می‌کنم.
و باید عرض کنم که امروز کشور مال خود شماست و هرچه زحمت بکشید، پیش خدا اجر دارید. برای کشور اسلامی زحمت می‌کشید و برای خودتان و این‌طور نیست که زحمتهای زیاد را شما بکشید و قدرتهای خارجی بهره برداری کنند. بحمدالله دست جنایتکاران و خیانتکاران از این مملکت قطع شده است و تفاله‌های کمی که مانده است، آنها هم به دنبال آنها خواهند شتافت.
بعضی مطالب است که باید عرض کنم و آن اینکه کشور ما از باب اینکه در زمان انقلابی مثل انقلاب صدر مشروطه و مثل انتقال رژیمی به رژیم دیگر در سابق، حاضر نبودند و جوانهای ما از انقلابات بکلی بی‌خبر هستند یا اگر خبر دارند حاضر واقعه نبودند و همین شنیده‌اند، و لهذا، گاهی به نظر می‌رسد که گفته می‌شود که در ایران یک نابسامانیهایی هست، یک قتلهایی هست، یک کشتاری هست، یک بمبهایی هست که منفجر می‌شود و از این قبیل که می‌بینید، حالا در سطح یک کشور کم و بیش هست.
شما نمی‌دانید که وقتی که می‌خواست حکومت به قاجار برسد و یک انقلابی بود که یک رژیمی را، رژیم سلطنتی را به یک رژیم سلطنتی دیگری، یعنی یک طایفه‌ای را از