بلکه دم از قرآن خیلی می‌زند، اما وقتی که کتابهایشان را شما الآن ملاحظه کنید کتابها انحرافی و همه از اسلام منحرف. خوب، ما می‌گوییم که اگر جوانهای ما خدمت می‌کنند برای اسلام، برای خدا خدمت می‌کنند. همه چیز ما از خداست، برای خدا هم باید بدهیم. خوب، شما جوانهای بیچاره‌ای که گرفتار اینها شدید خون خودتان را برای کی می‌دهید؟ ما می‌گوییم برای خدا. شما می‌گویید برای کی؟ اگر برای خداست، حکومت اسلامی حالا حکومتی است که می‌خواهد احکام اسلام را درست کند. اگر واقعاً شما خونتان را می‌دهید برای چهار نفری که انحراف دارند، اعتقاد به اسلام و اعتقاد به کشور اعتقاد به اینها ندارند خون خودتان را می‌دهید و رفقای خودتان را، جوانهای خودتان را می‌کشید، برای این. خوب، یک قدری فکر لازم دارد که ببینید برای چه می‌کنید، برای چی این کارها را می‌کنید.
انسان باید هر کاری می‌کند یک راهی داشته باشد، یک اتکایی داشته باشد. ملت ما اتکاء به خدا دارد، در جبهه، جنگ می‌کند. ملت ما اتکاء به خدا دارد، در جبهه جنگ می‌کند و نماز شب می‌خواند و - عرض می‌کنم که - با دشمن اسلام مبارزه می‌کند، اگر آنجا شهید بشود آن اجرش با خدای تبارک و تعالی است و پیش خدا آبرومند است، پیش خلق هم آبرومند است. امّا شمایی که در خارج یک دسته نشستند و شما بیچاره‌ها را وادار می‌کنند به اینکه بروید و مردم را بکشید و ترقه بگذارید فلان جا چه بشود، بمب بگذارید کجا چه بشود، انفجار ایجاد بکنید، خوب شما اتکایتان به کی است؟ فردا این سرانی که هستند از قبیل بختیار (1) و امثال بختیار، برای شما یک کاری انجام می‌دهند؟! شما اگر از بین رفتید، اگر شما کشته شدید، فردا بختیار برای شما یک کاری انجام می‌دهد یا رجوی (2) انجام می‌دهد، یا دیگران؟! ما می‌گوییم خدا، شما می‌گویید چی؟ اگر شما هم می‌گویید خدا، خوب با ما همراهید بسم الله، بیایید خدمت کنید به این مملکتتان.
هی می‌گفتید اختناق است، کو اختناق؟ حرفش را هی می‌زدید، هی می‌گفتید اختناق‌