بیچارگی دارد صادر می‌شود هیچ خوفی نداشته باشید؛ برای اینکه اگر ما هم شهید بشویم و کشته بشویم، خوب ما یک اتکایی داریم، اتکائمان خداست و چیزی نیست. اینها در یک کشور سی میلیونی که یک همچو انقلابی کرده، شما می‌خواهید چهار تا بمب هم در نرود، این نمی‌شود همچو چیزی.
انگلستان الآن وضعش از ما بدتر است. امریکا این مهد آزادی و این حرفهای مزخرف، الآن وضعش از ما بدتر است؛ آنجا همین کشته‌ها واقع می‌شود و می‌گویند در هر چند دقیقه‌ای یک نفر کشته می‌شود. شما خیال می‌کنید فقط مملکت ماست که چی، مملکت ما ضایعاتی نداشته است، از اولش حساب کنید تا آخرش، یک مقدار کمی بوده.
این مقداری که در زمان محمدرضا، آن کشتاری که در زمان محمدرضا واقع شد که در یک روزش به حسب آن طوری که گفتند پانزده هزار جمعیت شهید شد، (1) کی حالا همچو چیزهایی شده است؟ منتها اینها به بوق می‌زنند و آن عمال خارجی هم در رسانه‌های خودشان می‌گویند و می‌نشینند صحبت می‌کنند که بلکه ان شاء الله، با این صحبتها یک کاری بشود و نمی‌دانند که با حرف، کاری نمی‌شود. ملت ما ایستاده است و در مقابل همه چیز ایستاده است؛ برای اینکه به اسلام می‌خواهد خدمت بکند. در عین حال باید ملت ما بیدار و مستعد برای امور باشد. یک ملتی که زنده شده است، یکی ملتی که از تحت آن فشارهای ساواک و امثال ذلک بیرون آمده است - البته آنها می‌گویند که حالا آخوندها دارند این کار را می‌کنند. خوب، شما یک آخوند پیدا بکنید که مثل زمان سابق ریخته و به سر شما چه کرده؛ آنها می‌گویند این حرفها را - ملتی است که [خارج شد] از تحت فشار و از تحت ظلم، چقدر سالها و اخیراً ظلمی که در این سالها واقع شد بر ملت ما، اگر شما زمان رضاخان را یاد داشته باشید می‌دانید که در زمان رضاخان چه کردند با این ملت، چه کردند با این بانوان ما، در زمان محمدرضا هم با فرم دیگری از او بدتر کردند. یک ملتی که ایستاده و مقابل ظلم، مقابل جور، مقابل ستمگری، مقابل همه‌