خاصیّت خاصی دارد. جمعه‌های این بلاد جنگی، روحیه به ایران می‌دهد، روحیه به ارتش می‌دهد. و اینهایی که گمان می‌کردند که خیر، یک حمله‌ای بکنند به ایران، یک کاری بکنند یا فرض کنید که صدامی که بازی خورد از قدرتهای بزرگ و خودش هم نتوانست ادراک کند چیزی را، این حمله را کرد و دیدید که بحمدالله الآن رو به زوال است. اینکه از خارج بمباران می‌کند بلاد شما را، این دلیل بر این است که ضعف قدرت نظامی دارد و این از خارج بمب می‌اندازد، توپ می‌اندازد، یا یک وقت هم از بالاها می‌آید و ردّ می‌شود و بمباران می‌کند و این ضعف نظامی است که او دارد. و مضحک این است که در عین حالی که مسئله را دارد دنیا می‌بیند که چطوری هست، باز هم آن «حسین اردنی (1) خودش را می‌خواهد متصل کند به این (2)، خودش را می‌خواهد انتحار کند، این از باب این است که این نمی‌فهمد. وجه صحیحش این است که اینها نه اسلام را از او اطلاع دارند که قدرت اسلام چی است و نه مردم ایران را و نه آن تعهدی که مردم ایران به اسلام پیدا کرده‌اند می‌دانند. آنها خیال می‌کنند که اینها هم مثل خودشان می‌مانند و مثل اتباع خودشان می‌مانند، نمی‌دانند که اگر یک روز اینها از همان شهرهای خودشان، از همان بلاد خودشان سرنیزه را بردارند مردم آنها را از بین می‌برند؛ بخلاف ایران، که ایران آن قدرتهای بزرگ را بیرون راند و الآن هم با اینکه می‌گفتند بعد از چند ماهی ایران به هم می‌خورد، الآن هم سال چهارم را دارید جشن می‌گیرید و بحمدالله قدرت همان قدرت است و بیشتر شده و تعهد مردم همان تعهد است.
تأثیر وصیت نامه‌های شهدا
نمونه‌ای که شما فرمودید که آن پیرزن اینطور گفته است، زیاد پیش من وارد می‌شود، نمونه‌ها زیاد است؛ پیرمرد، پسرهایش، پسرش، شهید شده، می‌آید گریه می‌کند که من می‌خواهم بروم، من به او می‌گویم که آخر تو مثل من پیرمردی، تو نمی‌توانی بروی آنجا

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>