کشور رو به اصلاح می‌رود.
بی نظیر بودن مسئولین و ملت ایران
شما مقایسه بکنید این جمهوری اسلامی را در زمان ما، مقایسه بکنید این سران جمهوری اسلامی در کشور ما و این حزب جمهوری اسلامی در کشور ما [را] مقایسه بکنید با هر کشوری که می‌خواهید انتخاب کنید. شما هر کشوری را که انتخاب کنید، من گمان نمی‌کنم که روی هم رفته، مثل این کشور ایران، این‌طور که ملت به حسب نوع و حکومت و مجلس و رؤسائی که هستند و در کارها دخالت می‌کنند و اداره می‌کنند کشور را، شما گمان ندارم که نظیری برایش پیدا بکنید.
من نمی‌خواهم بگویم که ما نقیصه نداریم، الی ماشاء الله نقیصه داریم و الی ماشاء الله ما هواهای نفسانی داریم، لکن به مقایسه ما می‌خواهیم حساب کنیم. نه اینکه صددرصد جمهوری اسلامی الآن آن خطی را که انبیا می‌خواستند، طی می‌کند، یا حزب جمهوری اسلامی یا سایر نهادهائی که در کشور هست؛ ما هیچ یکمان مدعی نیستیم که تمام اینها صددرصد تمام است، لکن مدعی این هستیم که یک نسیم روحانی از جانب خدای تبارک و تعالی به این کشور وزیده است، یک بارقه الهی به این کشور تابیده است و به واسطه همین نسیم روح بخشی که با عنایت حق تعالی در این کشور وزیده است، این کشور را رو به اسلام و آمال انبیا دارد سوق می‌دهد، ولو اینکه در بسیاری از جاهایش اشتباهات هست وبسیاری از اشخاص ناباب هم در گروهها وارد شده‌اند، لکن ما روی هم رفته، مطلب را در هر جامعه‌ای باید حساب بکنیم. در یک جامعه، ما نمی‌توانیم بگوییم که افراد همه‌شان سالمند. در تمام دوره دنیا، زمان انبیا و بالاترین زمانی که بشر یک رأسی داشته است مثل انبیا، و در اسلام مثل رسول اکرم، مع ذلک، وقتی که حساب می‌کنند، حساب جامعه را باید بکنند، نه حساب افراد را؛ ببینیم جامعه روبه اصلاح و صلاح است یا جامعه رو به انحطاط است.
من نمی‌خواهم بگویم که جوامع بشری و افرادی که در سایر جوامع زندگی می‌کنند،