آنها منحطاند، لکن می‌خواهم عرض کنم تشکیلات را، که بهتر می‌توانیم به آن اطلاع پیدا بکنیم، وقتی حساب بکنیم تشکیلاتی که در ایران هست، بدون اینکه در نظر یک عصبیتی در کار باشد، این تشکیلات از تشکیلاتی که در سایر کشورها هست، بهتر است.
این تشکیلات رو به اسلام دارد می‌رود و این تشکیلات می‌خواهد که آمال انبیا را متحقق کند و در سایر تشکیلات لااقل، ما سراغ نداریم که این‌طور باشد. آنهائی را که اطلاع داریم، ولو فردی، افرادی در آن پیدا بشود که صالح باشد، لکن تشکیلات روی هم رفته وقتی حساب می‌کنیم، تشکیلات روبه انحطاط است.
ادله انحطاط اخلاقی در دنیا
ما از بعضی موارد محدود و جزئی می‌توانیم که مسائل را تا یک حدودی به دست بیاوریم. شما ملاحظه بکنید که از وقتی که این جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده است، کشورهائی که با این جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند چه وضعیتی داشته‌اند تا بفهمیم که انحطاط اخلاقی تا چه اندازه در بشر هست.
این جمهوری اسلامی از اول که نهضت اسلامی این مردم تحقق پیدا کرد و کم کم انقلاب تحقق پیدا کرد، از همان اول، فریاد این جمعیتها و گروهها در هر جا که بودند، فریاد این بود که با «الله اکبر» پیش می‌رفتند. خدا و ذکر خدا در فریادهای آنها بود. و تا حالا هم و از اول تا حالا در این بینها هم، این ذکرهای الهی و یاد خدا در این کشور زنده است و این اسلامخواهی و اخلاق اسلامی خواهی در این بشر زنده است. لکن کدام کشور است - الّا نادر - که ما را مسلمان بداند حتی؟ ما هرچه فریاد بزنیم که ما اسلام را می‌خواهیم، بسیاری از این کشورهاست که می‌گویند که اینها زرتشتی هستند، مثلا؛ گبر هستند، آتش پرست‌اند! این جز انحطاط اخلاقی در دستگاه‌های دولتی - ولو - در بسیاری از کشورهاست؟ ما از روز اول و اشخاصی که توجه به این مسائل دنیائی - آن چیزی که بر دنیا می‌گذرد - داشته‌اند، [می‌دانند که‌] از اول با اسرائیل مخالف بوده‌ایم.
بیشتر از بیست سال است که صحبتهای ما همیشه راجع به این بود که اسرائیل نباید یک‌