کشور مستقلی باشد، و باید این ظالم را از این دنیا برداشت، خطر دارد، خطرناک است.
لکن تا حالا هم همین کشورهایی که می‌گویند ما مسلمان هستیم و اسلامی هستیم، تا حالا هم ما را با اسرائیل همدست می‌دانند! ما که از اوّل امریکا را ظالم می‌دانستیم و ستمگر می‌دانستیم، و کشور خودمان را در دامان او به واسطه خیانت حکومت سابق اینجا، در دامن او می‌دیدیم هست، مخالفت کردیم با او، مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند و عمل هم کردند و آن لانه جاسوسی را هم گرفتند و عذرشان را خوب خواستند، همه رفتند سراغ کارشان، تا امروز هم به ما گفته می‌شود که اینها با امریکا همدست‌اند! کانّه امریکا و ما - هر دو با هم همدست هستیم - که با امریکا مجادله کنیم! این جز انحطاط اخلاقی است که در این سران کشورها [ست،] بسیاری از کشورها رو به سراشیبی دارند می‌روند؟
صدام را وادار کردند که به این کشور اسلامی حمله کند و از زمین و هوا و دریا حمله کرد به ما و بعضی از اشخاصی که آن وقت سردمدار بودند، خیانت کردند به این کشور و در عین حالی که اطلاع داشتند، چیزی نگفتند. لکن همین صدامی که حمله کرد به کشور ما، با اسم اسلامی و اینکه با گبرها می‌خواهم مبارزه کنم، با این اسم خودش را آرایش می‌داد و این، جز یک انحطاط اخلاقی کثیف هست؟ و آنهایی که از اول تا حالا به صدام اسلحه دادند، پول دادند و ارتش برایش فرستادند، اینها همه می‌گویند ما مسلمان هستیم و طریقه ما طریقه اسلام است، با کی اینها دارند مبارزه می‌کنند؟ با آن جمعیتی که از بچه و بزرگشان، از مرد و زنشان، از حکومت تا مجلس و تا هر جا انسان ملاحظه می‌کند و آنها هم می‌دانند، همه هرچه دارند هی فریاد اسلام را می‌زنند؟ آنهایی که می‌گویند ما مسلم هستیم و مسلمان هستیم و طریقه اسلام را داریم؟ آنها در رادیوهایشان، در تبلیغاتشان، در تلویزیونشان و در نطقهایشان و در سایر چیزها، وقتی که ملاحظه کنید، می‌بینید که همان آثاری است که زمان شاهنشاهی در اینجا بود؛ همان وضع است. و حالا ما این بنگاه‌های تبلیغاتیمان، این مطبوعاتمان و این رادیو و تلویزیونمان و این ارگانهایی که هستند و این قوای ثلاثه‌ای که هستند. اینها وقتی که صحبت می‌کنند یا رادیو از آن پخش‌