باشند! و اینها همان انحطاطی است که من عرض می‌کنم رو به انحطاط اخلاقی ما هستیم و ما باید چه بکنیم و اسلام باید چه بکند با این اخلاقی که دیگر به افتضاح کشیده شده است، با این وضعی که دیگر آن روزی که اینها شکست خوردند و رفتند بیرون و زدند ایرانیها آنها را بیرون کردند، آن روز هم باز هی گفته می‌شود که صدام افراد خودش را خواسته است دیگر! بعد از اینکه واضح شده این مسئله در همه جا، از خارج آمدند دیدند و گفتند که مسئله چی بوده، حالا هم باز آنجا را نمی‌خواهند به رو بیاورند که شکست خورده، می‌گوید که ایشان خواستند افرادش را لابد صلح جویی بوده این! اینها همه علایم این است که دنیا رو به سراشیبی است؛ یعنی، این قشرهایی که دارند دنیا را اداره می‌کنند اینها رو به سراشیبی هستند.
و ملتها باید متوجه به این معنا باشند که ملتها را اینها نکشانند همراه خودشان رو به سراشیبی. ملت عراق باید متوجه این معنا باشد که اگر چنانچه صدام در عراق باقی بماند، آنها را رو به فساد می‌کشد، جوانها را رو به فساد می‌کشد. و خدا می‌داند که آن قدر لطمه‌ای که بر عراق وارد شده است از این حزب کافر عفلقی و بر جوانهای آنها وارد شده است، چه صدمات اخلاقی بوده که وارد شده است! آن که انسان را و کشورها را تهدید می‌کند این انحرافات اخلاقی است که تهدید می‌کند، و الّا سلاح - فی نفسه - چه اشکال دارد؟
ممانعت از ورود افراد منحرف در حزب و انجمنهای اسلامی
یعنی ما از مسئله بگذریم. یک چند کلمه‌ای با آقایانی که در اینجا تشریف دارند، عرض کنیم. من اطمینان به این آقایانی که می‌شناسمشان که در رأس این حزب بودند و سابق هم بعضی دیگر که بودند. خوب اینها را ما با آنها بودیم و می‌شناسیم. لکن این آقایان چند نفر هستند و احاطه به تمام کشور و حزب جمهوری اسلامی در تمام کشور را ندارند. باید اشخاصی که در هر جا هستند و متکفل این امر هستند و اشخاص صالح هستند، با کمال دقت و با کمال وسوسه، ملاحظه کنند که افرادی که - خدای نخواسته -