در این انجمن وارد می‌شوند، اینها چه کاره هستند و وارد می‌شوند. یک وقت شما می‌بینید که انجمن اسلامی منحرف شده است و بدنام شده است. اگر چند جا یک خلافهایی را انجام بدهند تعمدی و بخواهند بدنام کنند این انجمنهای اسلامی را، یک وقت می‌بینید در سطح کشور انجنهای اسلامی را می‌گویند: بله، اشخاص مخالفی هستند اینها. باید خود اشخاصی که تماس دارند با افراد، در هر جا که هستند، خودشان باید دنبال این مطلب بروند که اصلاح کنند قضیه را، و افراد با شناسایی، با شناسایی بروند. اگر فرض کنید یک انجمن اسلامی باشد که بیاید و کم کم بخواهد یک جایی که هست آنجا را به هم بزند، اداره‌ای را حیثیت اداری‌اش را به هم بزند، بدانید این «انجمن اسلامی» نیست. انجمن اسلامی باید ناظر به امور باشد و معین هرجا که هست، باشد. اگر چنانچه انجمن اسلامی - مثلاً، در بانک که هست - بخواهد افراد صالح را هی بگوید چطور و بیرون کند و افراد ناصالح وارد بکند، این انجمن اسلامی نیست.
باید ملتفت باشید که اشخاصی که در بین شما هست، انحراف نداشته باشند که به واسطه انحراف، شما را به انحراف بکشند یا لا اقل، بدنام کنند. و بالاخره، ما هر چیزی که در این مملکت الآن داریم، چه مجلس و چه دولت و چه حزب و چه بانک و چه سایر ارگانهایی که داریم، باید ما کوشش کنیم که اینها بخورد به جمهوری اسلامی. خوب، ما ادعا کردیم که ما جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، همه ملت هم موافق‌اند با این؛ جمهوری اسلامی می‌خواهند. آنهایی که مخالف‌اند معدودی هستند. خوب، ما که می‌گوییم که نظام جمهوری اسلامی را در ایران، ما متحقق کردیم، آن وقت اگر - خدای نخواسته - بیایند مجلس ببینند که مجلس را بعضی آورده‌اند خراب دارند می‌کنند، بروند دولت، دولت هم ببینند همین‌طور است، همین‌طور یک وقت بشود «شیر بی‌دم و شکم» (1) ما باید کوشش کنیم که اینها را تا آن اندازه‌ای که قدرت داریم به همین چیزی که اسلام می‌خواهد، مبدل کنیم.