همه کاری می‌کنند، لکن ارزش انسانی و ارزش اسلامی اقتضا می‌کند که به هیچ یک از آنها گرایش پیدا نکند. هر مملکتی که از آنها بخواهد استقلال داشته باشد، جدا بشود - مثل کشور ما - گرفتار آنها می‌شود. الآن کشور شما گرفتار این دو بلوک هستند؛ هر کدام به یک راهی، به یک طوری. و تمام این فسادهایی که واقع می‌شود در این کشور از این گروهکهای فاسد و تمام تبلیغاتی که خود این گروهها در خارج می‌کنند، اینها همه برای خاطر این است که دستور از آنها گرفته‌اند آن روزی که کشور ایران - خدای نخواسته و خدا نیاورد آن روز را - گرایش پیدا کند به امریکا، خواهید دید که تمام اینهایی که در پاریس جمع شده‌اند و اسباب زحمت ایرانیها را خیال می‌کنند می‌توانند فراهم کنند، همه قلمهایشان بر می‌گردد و ثناگو می‌شود. از این طرف هم همین‌طور.
ما می‌خواهیم مستقل باشیم. ما می‌خواهیم که - امریکا در طول زمان، قبلاً انگلستان و بعد امریکا، در طول سلطنت این دو مرد فاسد (1) [چنان‌] به سرما آمده است [که‌] تمام ارزشهای انسانی را می‌خواستند از ما بگیرند و جوانهای ما را به فساد بکشند و جوانهای ما را به مراکز فساد بکشند، و انسانیت را از آنها بگیرند اینها - می‌خواهیم ما که دیگر تحت آن سلطه نباشیم و خودمان یک انسان مستقل باشیم. شما کوشش کنید. صلاح و فساد این کشور امروز به دست خود ملت است. شماها هم یک عضو بسیار مهمی در این کشور هستید و [عضو] بسیار مؤثری برای رفع وابستگی کشورتان به خارج. کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشورند برای رفع وابستگی این کشور به خارج. شما دو بازوی بزرگ این کشور کوشش کنید که ما در کشاورزی محتاج به اینکه به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر جاها بیاوریم، نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم. و بدانید که از حالا که شروع کنید، می‌توانید این عمل را بکنید، منتها کشاورزها زودتر می‌رسند به آنجا و شما یک قدری دیرتر، منتها ارزش عمل شما بسیار زیاد است و کارهای شما فنی است. خیال نکنید که فقط آنها می‌توانند که این کارها را بکنند، آن طوری که تبلیغاتشان تاکنون در