که شما همان‌طور که تا کنون در کنار هم ایستاده‌اید و کارمندان و کارفرمایان و تمام اشخاصی که در این محلی که شریان حیات یک ملت است به کار ادامه می‌دهید، از حیله‌های اینها غافل نباشید. بدانید که هر روزی که در بین شما، حیله گران و افسونسازان و ساحران آمدند و خواستند یک مطلبی ایجاد کنند، یک خلافی ایجاد کنند، بدانید آن روز است که می‌خواهند شما را تحت سیطره دشمنان اسلام قرار بدهند و اسیر آنها بکنند.
نفت، شریان حیات قدرتها در منطقه
اینکه دولت امریکا در این وقت از زمان می‌گوید که ما دوستانی داریم در منطقه و منافعی داریم، باید دید که او چی می‌گوید، دوستان آنها کی هستند و کی بودند و منافع آنها در این منطقه چی هست و چی بود و چی خواهد بود. آنها دوستانی دارند و دوستان، آنقدر دوستی دارند که علاوه بر اینکه مزدور بیمزد هستند، مزدور مزدبده هستند.
آنهایی که منافع کشور خودشان را، سرمایه‌های انسانهای مظلوم را به پای قدرتمندان می‌ریزند و منافع آنها را تأمین می‌کنند، مراد از منافع اینطور منافع است، منافعی که شریان حیات آنها را در صورتی که قطع بشود، قطع می‌کند. و دوستان آنها دوستانی هستند که اگر آنها کنار بروند، حیات آنها را هم سلب می‌کند.
و ما به همه کشورهایی که همسایه ما هستند، اسلامی هستند، به دولتمردان آنها که به خیال خودشان اسلامی هستند، تذکر می‌دهیم که مقصود امریکا از اینکه ما دوستانی داریم و منافعی داریم و دنبال او دوستان و منافع خودشان را به واسطه اسلام و ایران اسلامی در خطر می‌بینند، آن منافع، همان منابع سرشار کشورهای اسلامی است و همان منابع زیرزمینی در کشورهای اسلامی و مناطق مهم برای آنها هست و آن دوستان شماها هستید، که بعض شما هست که برای آنها خدمت می‌کنید و در ازای این خدمت، ذخایر خودتان را هم تقدیم می‌کنید.
ملت ایران، دولت ایران و همه ارگانهای ایران می‌خواهند شما را از این بار ذلت که برای شما پیش آورده‌اند که منافع شما و چیزهایی که باید برای ملتهای شما و برای تعمیر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>